3595_1621
3595_1621
kommunefakta
2017-10-19T03:49:00.000Z
no
Ørland kommune

Kommunefakta

Ørland - 1621 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

5 311 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 151 131
5-9 år 163 136
10-14 år 134 150
15-19 år 159 175
20-24 år 225 193
25-29 år 217 166
30-34 år 136 139
35-39 år 121 128
40-44 år 155 166
45-49 år 206 182
50-54 år 208 196
55-59 år 172 178
60-64 år 163 144
65-69 år 132 122
70-74 år 136 143
75-79 år 84 103
80-84 år 65 89
85-89 år 27 52
90-94 år 14 23
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 23 65 8 10 0 33 0 0 0
2017 3 24 73 7 23 0 38 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  46 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  49 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  85 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  13 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ørland
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ørland
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 565
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 743
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 556
Undervisning 113
Helse- og sosialtjenester 402
Personlig tjenesteyting 76

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 353000 500000 268000
2006 186000 375000 529000 280000
2007 197000 414000 574000 297000
2008 213000 444000 603000 337000
2009 214000 456000 615000 327000
2010 223000 483000 635000 319000
2011 240000 510000 666000 337000
2012 249000 537000 696000 340000
2013 263000 549000 718000 341000
2014 265000 589000 746000 360000
2015 276000 599000 745000 364000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ørland
Grunnskolenivå 1279
Videregående skole-nivå 1935
Universitets- og høgskolenivå kort 785
Universitets- og høgskolenivå lang 169
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 962 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ørland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  140 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 9.1 22.8 29.7 2.5 2.3 4.8 4.8
2008 7 10.2 22 26.5 1.9 2.7 4.9 5.1
2009 7.4 9.3 20.4 25.6 2.1 2.6 4.6 6.5
2010 6.9 9.3 19.9 24.7 1.9 2.7 6.7 8.6
2011 6.1 10.4 19.7 25.6 1.7 3 4.7 9.9
2012 7.6 9.5 17.8 27.9 1.6 3.2 6.8 8.3
2013 8.1 9.4 17.7 27.2 1.4 3.3 5.9 7.3
2014 8.8 9.4 17.2 27.6 1.8 3.4 7.2 6.8
2015 8.9 9.7 17.6 24.9 2.8 3.6 7.2 4.7
2016 8.7 9.6 17 24.3 3.6 3.8 7 7.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  102 066 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.