3595_1634
3595_1634
kommunefakta
2018-02-20T00:23:00.000Z
no
Oppdal kommune

Kommunefakta

Oppdal - 1634 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 968 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 204 177
5-9 år 201 211
10-14 år 211 200
15-19 år 234 218
20-24 år 223 185
25-29 år 199 211
30-34 år 205 178
35-39 år 190 169
40-44 år 217 221
45-49 år 259 261
50-54 år 243 206
55-59 år 225 225
60-64 år 230 219
65-69 år 207 227
70-74 år 179 225
75-79 år 118 122
80-84 år 75 101
85-89 år 44 87
90-94 år 18 32
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 35 60 128 7 69 12 4 25 0 0
2017 40 62 132 7 90 12 5 21 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oppdal (-2017)
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oppdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 871
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1086
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 252
Helse- og sosialtjenester 641
Personlig tjenesteyting 120

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 356000 485000 278000
2006 168000 371000 505000 273000
2007 181000 413000 544000 287000
2008 195000 443000 591000 318000
2009 202000 437000 605000 331000
2010 209000 466000 626000 349000
2011 219000 489000 649000 345000
2012 229000 519000 663000 355000
2013 235000 537000 698000 366000
2014 243000 555000 715000 376000
2015 253000 566000 727000 389000
2016 259000 582000 750000 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oppdal (-2017)
Grunnskolenivå 1682
Videregående skole-nivå 2531
Universitets- og høgskolenivå kort 1073
Universitets- og høgskolenivå lang 258
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Oppdal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 48.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 5.2 7
2010K3 6.7 6.1 7.5
2010K4 6.8 6.3 7.4
2011K1 7.2 6.5 8
2011K2 6.4 5.4 7.6
2011K3 6.7 5.3 8.6
2011K4 5.6 4.2 7.2
2012K1 5.6 4.1 7.3
2012K2 5.3 3.9 7.1
2012K3 5.5 4.1 7.2
2012K4 5.2 4 6.8
2013K1 5.6 4.3 7.1
2013K2 5.1 3.3 7.2
2013K3 5.3 3.3 7.9
2013K4 5.2 3.5 7.2
2014K1 5.8 4.5 7.5
2014K2 5.2 4.3 6.3
2014K3 5.4 4.6 6.4
2014K4 5.5 4.3 7
2015K1 6.7 5.5 8
2015K2 5.7 5 6.4
2015K3 6.3 5.4 7.5
2015K4 5.9 5.2 6.7
2016K1 5.8 4.8 7
2016K2 5 3.7 6.4
2016K3 5.3 4.3 6.6
2016K4 5.2 4.3 6.3
2017K1 6.1 5.1 7.1
2017K2 5.5 4.1 7.1
2017K3 5.4 4 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 8.8 21.4 29.5 2.3 1.5 6.2 6.6
2008 7.4 9.9 20.9 30.3 3.2 1.7 6.1 7
2009 6.6 9.8 20.7 29.6 3.3 1.7 5.9 7
2010 6.4 9.2 20.8 29.5 3.6 2.8 5.6 6.6
2011 6.5 8.7 20.5 30.3 3.5 2.9 5.8 6.4
2012 6.1 9.5 20.1 32.7 3.5 2.6 5.7 6.8
2013 5.4 10 18.9 30.7 3.6 2.5 5 6.3
2014 5.7 9.9 18.9 33.1 3.7 2.6 5.4 7.2
2015 6 9.8 18.4 31.2 4 2.8 6.1 6.4
2016 5.9 10 18.5 31 5.1 2.7 5.7 6.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.