3595_1868
3595_1868
kommunefakta
2017-11-20T10:27:00.000Z
no
Øksnes kommune

Kommunefakta

Øksnes - 1868 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 555 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 101 115
5-9 år 128 116
10-14 år 120 137
15-19 år 145 157
20-24 år 173 131
25-29 år 139 122
30-34 år 152 113
35-39 år 129 104
40-44 år 136 162
45-49 år 204 162
50-54 år 181 164
55-59 år 151 146
60-64 år 168 129
65-69 år 132 151
70-74 år 121 111
75-79 år 66 76
80-84 år 58 76
85-89 år 24 42
90-94 år 6 24
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 127 27 29 4 28 15 0 0 0
2017 12 123 35 27 4 19 15 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  37 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  31 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  45 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -46 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Øksnes
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Øksnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 248
Sekundærnæringer 483
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 582
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 158
Helse- og sosialtjenester 495
Personlig tjenesteyting 45

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 341000 504000 268000
2006 162000 369000 526000 287000
2007 181000 401000 570000 294000
2008 190000 436000 617000 315000
2009 196000 439000 638000 330000
2010 204000 460000 660000 344000
2011 212000 489000 695000 359000
2012 223000 521000 707000 353000
2013 233000 522000 732000 332000
2014 240000 550000 746000 364000
2015 244000 551000 767000 367000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Øksnes
Grunnskolenivå 1641
Videregående skole-nivå 1292
Universitets- og høgskolenivå kort 585
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 768 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Øksnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.5 6.6 8.6
2010K2 6.9 5.9 8.1
2010K3 7.8 6.8 9
2010K4 7.5 7 8
2011K1 7 5.7 8.5
2011K2 7.5 6 9.1
2011K3 8.4 7.8 9.2
2011K4 8 6.8 9.5
2012K1 8.2 7.5 9
2012K2 8.8 7.7 10.3
2012K3 9.5 7.7 11.6
2012K4 8.7 6.4 11.5
2013K1 7.4 6 9.1
2013K2 6.4 5.4 7.5
2013K3 7.7 7.6 7.8
2013K4 7.2 6.8 7.6
2014K1 7 6.1 8.2
2014K2 7.5 6.4 8.9
2014K3 6.6 5.6 7.8
2014K4 6.4 5.4 7.6
2015K1 6.4 5.2 7.8
2015K2 6.2 4.8 7.8
2015K3 6.7 6.4 7.1
2015K4 6.6 5.6 7.8
2016K1 6.5 4.7 8.4
2016K2 6.3 5.2 7.5
2016K3 7.3 5.6 9.1
2016K4 7.6 6.1 9.4
2017K1 7.3 4.5 10.3
2017K2 7.7 4.9 10.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-0,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 7.7 20.2 33.9 2.2 2.3 4.9 3.2
2008 8.1 7.9 20.2 35.1 3.1 1.9 5.1 2.6
2009 8 7.4 20.8 35 3.6 2.4 5.1 2.4
2010 6.9 7.9 20.8 35.7 3.7 3.3 5.2 2.5
2011 6.9 8.2 20.4 34.9 3.4 2.6 5.3 2.5
2012 7.2 8.7 21.2 38.2 2.7 1.9 5.1 2.3
2013 7 8.5 20.4 36.5 3 2.2 5.3 2.8
2014 7 9.2 19.2 38.4 3.2 2.3 5.4 2.6
2015 7.4 9.3 19.6 36.5 3.6 2.2 5.4 2.4
2016 8 9.7 19.2 36.7 4.1 2.2 5.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 657 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.