3595_1942
3595_1942
kommunefakta
2017-10-19T20:18:00.000Z
no
Nordreisa kommune

Kommunefakta

Nordreisa - 1942 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

4 931 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 139 114
5-9 år 152 160
10-14 år 165 142
15-19 år 173 140
20-24 år 173 162
25-29 år 165 145
30-34 år 121 122
35-39 år 133 118
40-44 år 147 153
45-49 år 199 177
50-54 år 161 161
55-59 år 158 138
60-64 år 160 150
65-69 år 160 163
70-74 år 139 134
75-79 år 81 77
80-84 år 43 69
85-89 år 36 44
90-94 år 10 21
95-99 år 0 10
100 år eller eldre 2 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 22 8 16 19 30 5 0 0 0
2017 10 18 13 16 27 29 6 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  46 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  49 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  26 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  12 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nordreisa
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nordreisa
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 412
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 712
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 261
Helse- og sosialtjenester 572
Personlig tjenesteyting 55

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 369000 514000 286000
2006 181000 394000 536000 314000
2007 191000 428000 576000 322000
2008 210000 473000 616000 335000
2009 218000 471000 629000 362000
2010 227000 490000 645000 368000
2011 236000 526000 687000 365000
2012 248000 546000 704000 370000
2013 251000 562000 744000 366000
2014 263000 586000 765000 378000
2015 268000 598000 777000 391000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nordreisa
Grunnskolenivå 1389
Videregående skole-nivå 1508
Universitets- og høgskolenivå kort 771
Universitets- og høgskolenivå lang 156
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 407 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nordreisa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  156 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

7,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 7.8 20.1 34.2 2.2 2.4 1.9 3.7
2008 7.5 9.1 20.5 34.5 2.2 2.4 2.1 3.7
2009 7 8.2 20.4 32.7 2.8 2.9 2.4 3.6
2010 6.9 9.1 19.3 32.4 3 3.3 3.6 3
2011 6.7 11 17.2 31.7 2.9 3.1 3.9 3.2
2012 7.3 10.4 19.3 33.6 4.2 2.8 5.4 3.1
2013 7 9 18.7 33 3.7 2.8 3.8 2.9
2014 6.8 9 18.2 35.5 3.7 2.9 3.7 2.9
2015 6.5 8.7 16.7 32.5 3.1 3 3.2 3.5
2016 7.8 9 17.8 34.4 4.3 3.3 3.3 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 397 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.