3595_0538
3595_0538
kommunefakta
2018-02-18T02:02:00.000Z
no
Nordre Land kommune

Kommunefakta

Nordre Land - 0538 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 737 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 160
5-9 år 176 187
10-14 år 178 176
15-19 år 217 218
20-24 år 235 205
25-29 år 190 153
30-34 år 169 164
35-39 år 170 168
40-44 år 204 198
45-49 år 261 258
50-54 år 272 251
55-59 år 240 231
60-64 år 228 216
65-69 år 215 233
70-74 år 181 208
75-79 år 115 152
80-84 år 82 126
85-89 år 54 59
90-94 år 24 26
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 38 106 14 49 30 10 3 5 3
2017 14 36 116 14 53 41 13 0 7 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Selveier 80.2
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordre Land
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 882
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 879
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 158
Undervisning 249
Helse- og sosialtjenester 748
Personlig tjenesteyting 70

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 338000 461000 257000
2006 164000 355000 476000 280000
2007 178000 380000 509000 298000
2008 192000 400000 553000 330000
2009 193000 418000 551000 325000
2010 201000 435000 573000 337000
2011 211000 459000 597000 329000
2012 222000 493000 627000 346000
2013 232000 504000 641000 349000
2014 238000 515000 660000 367000
2015 243000 532000 673000 367000
2016 249000 543000 691000 370000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Grunnskolenivå 2150
Videregående skole-nivå 2348
Universitets- og høgskolenivå kort 853
Universitets- og høgskolenivå lang 146
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 15.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 5.5 8.3
2010K3 7.4 6.6 8.4
2010K4 7.6 6.5 8.9
2011K1 7.6 6 9.5
2011K2 7 5.6 8.8
2011K3 7 5.4 9.2
2011K4 6.7 5.8 7.9
2012K1 6.9 5.9 8.1
2012K2 6.6 5.2 8.3
2012K3 8 6.6 9.8
2012K4 8.4 7.1 10.1
2013K1 8.3 6.4 10.7
2013K2 6.8 5.8 8.1
2013K3 7.8 6.7 9.2
2013K4 7.2 6.5 8.2
2014K1 8.2 7 9.8
2014K2 7.7 6 9.9
2014K3 7.6 6.1 9.5
2014K4 7.1 5.8 8.9
2015K1 7.8 6.1 9.7
2015K2 6.2 5.3 7.4
2015K3 6.6 5.5 8
2015K4 7.6 5.6 10.2
2016K1 7.6 6 9.5
2016K2 6.4 5 8.2
2016K3 7.3 6.2 8.7
2016K4 6.4 4.6 8.6
2017K1 6.7 5.2 8.5
2017K2 6.6 5.1 8.5
2017K3 8.1 5.8 10.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.1 6.4 19.9 37 2.6 2.4 5.1 3.5
2008 7.7 7.2 19.3 36.2 3.1 2.7 5 3.7
2009 8.1 7.3 18.6 33.8 3.3 3 4.6 3.4
2010 7.7 8.6 19.3 34.5 3.5 3.3 5.1 3.1
2011 7.9 9.1 18.4 33.5 4.1 2.6 4.5 2.9
2012 7.2 9 18.6 37.3 4 2.8 4.2 3.3
2013 6.4 8.7 17.6 35.7 3.9 3.7 4.2 2.8
2014 6.8 8.9 17.9 37.6 4.5 3.2 4.4 3.1
2015 6 8.3 16.7 34.9 4.2 7.4 4.1 2.7
2016 6.1 8.4 16.9 36.3 4.3 8.5 4.7 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.