3595_1524
3595_1524
kommunefakta
2018-02-25T08:40:00.000Z
no
Norddal kommune

Kommunefakta

Norddal - 1524 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 670 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 40 21
5-9 år 50 48
10-14 år 53 57
15-19 år 65 64
20-24 år 42 44
25-29 år 36 30
30-34 år 35 42
35-39 år 47 44
40-44 år 41 48
45-49 år 59 50
50-54 år 53 50
55-59 år 70 60
60-64 år 45 60
65-69 år 56 63
70-74 år 55 43
75-79 år 37 37
80-84 år 27 27
85-89 år 11 26
90-94 år 5 14
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 5 42 34 3 0 0 0 0 0
2017 14 5 47 41 5 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Norddal
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Norddal
Jordbruk, skogbruk og fiske 84
Sekundærnæringer 169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 232
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 31
Undervisning 59
Helse- og sosialtjenester 226
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 345000 514000 284000
2006 163000 385000 532000 328000
2007 178000 418000 567000 317000
2008 194000 465000 589000 326000
2009 197000 463000 591000 325000
2010 204000 466000 620000 368000
2011 216000 500000 656000 352000
2012 233000 545000 713000 358000
2013 252000 528000 728000 368000
2014 260000 575000 753000 365000
2015 250000 602000 801000 352000
2016 249000 622000 786000 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Norddal
Grunnskolenivå 408
Videregående skole-nivå 618
Universitets- og høgskolenivå kort 247
Universitets- og høgskolenivå lang 67
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Norddal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 3.3 7
2010K3 5.2 2.4 8.3
2010K4 4.5 2.3 6.9
2011K1 4 2.9 5.3
2011K2 4.4 2.9 6.1
2011K3 4.6 2.6 6.9
2011K4 4.7 2.5 7.1
2012K1 4.3 2.9 5.8
2012K2 4.1 3.1 5.2
2012K3 5.3 4.7 6
2012K4 5.5 4.9 6.3
2013K1 5.1 3.9 6.5
2013K2 4.1 2.8 5.6
2013K3 4.1 1.9 6.7
2013K4 5 3.6 6.6
2014K1 4.7 3.6 6.1
2014K2 4.7 3.4 6.4
2014K3 5.6 3.4 8.1
2014K4 4.9 3.5 6.6
2015K1 6.3 4.3 8.5
2015K2 5.9 4.4 7.6
2015K3 4.8 3 6.9
2015K4 6 5.2 6.9
2016K1 6.2 4.5 8.1
2016K2 4.7 2.2 7.4
2016K3 5 2 8.3
2016K4 4.5 3 6.2
2017K1 5.2 3.8 6.6
2017K2 5.1 3.5 6.8
2017K3 4.8 4.1 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 5.8 19.4 38.3 0.8 0.5 3.6 4.1
2008 6.9 5.3 20.3 37.9 0.7 0.4 3.5 3.5
2009 6.6 6.3 18.5 35.7 0.9 0.4 2.9 4.6
2010 7.1 6.5 18.2 33.2 0.5 0.4 3.5 4.3
2011 8.4 6.4 19.2 34.3 0.5 0.5 3.3 4.2
2012 9 6 18.8 36.3 0.6 0.6 3.6 4.5
2013 10.5 5.8 18.2 35.2 0.9 0.5 2.8 3.7
2014 11.2 6.2 18.8 38.7 0.8 0.5 3.1 2.8
2015 8.6 6.1 19.3 35.8 1 0.8 2.6 2.9
2016 9.3 6.4 19.1 35.5 1.6 0.8 2.9 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.