3595_0418
3595_0418
kommunefakta
2017-10-21T23:10:00.000Z
no
Nord-Odal kommune

Kommunefakta

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

5 110 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 102 105
5-9 år 119 120
10-14 år 151 145
15-19 år 161 161
20-24 år 134 110
25-29 år 141 115
30-34 år 104 116
35-39 år 137 123
40-44 år 166 163
45-49 år 223 183
50-54 år 190 186
55-59 år 186 172
60-64 år 193 184
65-69 år 197 196
70-74 år 148 147
75-79 år 102 104
80-84 år 72 83
85-89 år 41 69
90-94 år 11 34
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 31 39 12 0 3 13 0 0 0
2017 25 30 42 12 0 5 11 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  36 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  72 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  6 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  15 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nord-Odal
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nord-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 502
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 740
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 177
Helse- og sosialtjenester 541
Personlig tjenesteyting 73

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 340000 458000 274000
2006 166000 354000 477000 268000
2007 181000 385000 515000 294000
2008 201000 422000 554000 296000
2009 206000 424000 565000 316000
2010 211000 445000 587000 321000
2011 224000 467000 607000 330000
2012 233000 485000 629000 349000
2013 242000 500000 659000 346000
2014 249000 524000 683000 350000
2015 254000 526000 703000 341000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nord-Odal
Grunnskolenivå 1769
Videregående skole-nivå 1732
Universitets- og høgskolenivå kort 586
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 857 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nord-Odal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  184 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 7.9 20.9 37.8 2.6 2.4 4 2.2
2008 7 9 20.3 39.2 2.8 3 4 2
2009 6.5 9.4 19.2 36.7 3.1 2.7 4.1 2.9
2010 7 9.6 19 37.2 3.5 3.4 4.2 2.5
2011 7.6 9 18.7 37 3.2 2.9 4.1 2.7
2012 7.5 9.5 18.8 40.6 3.3 2.9 4.1 2.5
2013 7 9.1 18.4 39.3 3.1 3 5.4 2.4
2014 7.9 10.2 18.7 40.5 3.5 2.8 5.3 2.5
2015 8.9 9.5 17.8 36.2 3.9 2.5 4.8 3.1
2016 8.4 9.6 18.1 36.5 4.6 2.4 4.7 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  82 225 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.