3595_0819
3595_0819
kommunefakta
2018-02-18T02:17:00.000Z
no
Nome kommune

Kommunefakta

Nome - 0819 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 636 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 143
5-9 år 180 157
10-14 år 203 177
15-19 år 224 212
20-24 år 201 184
25-29 år 201 158
30-34 år 160 153
35-39 år 150 180
40-44 år 211 203
45-49 år 266 237
50-54 år 252 230
55-59 år 236 229
60-64 år 248 206
65-69 år 224 209
70-74 år 182 196
75-79 år 111 115
80-84 år 64 98
85-89 år 34 93
90-94 år 24 51
95-99 år 7 6
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 29 116 26 24 77 9 9 0 5
2017 13 30 121 26 30 73 13 9 0 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nome
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nome
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 773
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 797
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 169
Undervisning 268
Helse- og sosialtjenester 792
Personlig tjenesteyting 87

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 345000 476000 268000
2006 173000 375000 495000 272000
2007 185000 403000 536000 300000
2008 203000 435000 580000 314000
2009 206000 448000 594000 321000
2010 214000 465000 596000 328000
2011 222000 488000 620000 336000
2012 233000 509000 639000 346000
2013 240000 534000 660000 368000
2014 248000 564000 686000 368000
2015 252000 571000 695000 387000
2016 260000 574000 708000 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nome
Grunnskolenivå 1633
Videregående skole-nivå 2428
Universitets- og høgskolenivå kort 1030
Universitets- og høgskolenivå lang 188
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nome
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 27.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.4 6.8
2010K3 5.8 5.2 6.6
2010K4 6.3 5.6 7.2
2011K1 6.9 5.7 8.4
2011K2 5.9 4.9 7.1
2011K3 5.7 5.3 6.1
2011K4 5.9 5.1 6.8
2012K1 6.6 5.1 8.2
2012K2 5.7 4.5 7.3
2012K3 6.2 5.3 7.3
2012K4 6.7 6 7.4
2013K1 6.9 5.9 8.1
2013K2 6.2 5.6 6.9
2013K3 6.8 6 8
2013K4 7.4 6.1 9
2014K1 7.2 5.6 9.1
2014K2 6.4 4.7 8.5
2014K3 7.1 5.7 8.8
2014K4 6.6 5.1 8.4
2015K1 7.2 5.8 8.8
2015K2 6 4.5 7.8
2015K3 5.8 4.4 7.5
2015K4 5.7 4.5 7.2
2016K1 6.5 5.1 8.1
2016K2 6.3 5.1 7.7
2016K3 7.2 6.5 8.1
2016K4 6.7 5.4 8.3
2017K1 7.1 4.9 9.7
2017K2 6.2 4.8 8
2017K3 6.7 5 8.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 7.7 18.9 34.2 3.8 2.2 4.2 4.4
2008 6.7 8.8 18.8 36.6 3.7 2 2.8 4.1
2009 6.1 8.5 17.4 35.7 4 1.8 2.9 3.8
2010 6.3 8.5 16.7 35.1 4.4 1.9 5.4 3.9
2011 6.6 8.7 17.4 36.1 4.3 2 3 4.2
2012 6 8.7 16.9 39.2 4.1 2.2 2.8 4.2
2013 5.9 8 16.3 38 3.9 2.4 2.7 3.9
2014 5.5 8.6 16.7 39 4.3 2.8 2.6 3.6
2015 5.2 8.2 17.2 35.9 4.5 3.1 3 3.6
2016 5.3 8 17.2 36.6 5.3 2.9 2.8 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.