3595_0830
3595_0830
kommunefakta
2018-02-25T08:33:00.000Z
no
Nissedal kommune

Kommunefakta

Nissedal - 0830 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 489 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 44 36
5-9 år 40 58
10-14 år 46 37
15-19 år 40 34
20-24 år 50 34
25-29 år 37 32
30-34 år 44 40
35-39 år 38 37
40-44 år 41 48
45-49 år 65 51
50-54 år 56 55
55-59 år 54 53
60-64 år 52 50
65-69 år 52 56
70-74 år 49 35
75-79 år 20 26
80-84 år 16 22
85-89 år 10 12
90-94 år 2 14
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 9 21 6 0 0 3 0 0 0
2017 4 7 20 9 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nissedal
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nissedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 203
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 170
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 49
Helse- og sosialtjenester 196
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 332000 457000 318000
2006 170000 362000 491000 308000
2007 186000 374000 523000 322000
2008 203000 397000 569000 324000
2009 206000 417000 570000 339000
2010 216000 424000 604000 311000
2011 231000 478000 616000 347000
2012 231000 500000 624000 358000
2013 244000 531000 652000 362000
2014 251000 540000 679000 372000
2015 247000 578000 706000 354000
2016 269000 558000 746000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nissedal
Grunnskolenivå 338
Videregående skole-nivå 527
Universitets- og høgskolenivå kort 246
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nissedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 24.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.8 4.3 5.4
2010K3 5.3 5.8 4.6
2010K4 4 4.5 3.4
2011K1 5.1 4 6.6
2011K2 4.7 3.7 5.9
2011K3 5.4 4.3 6.9
2011K4 5.4 4.6 6.4
2012K1 5.9 4.9 7.1
2012K2 4.6 3.9 5.4
2012K3 5.1 4.6 5.7
2012K4 5.5 4.9 6.2
2013K1 5.8 5.3 6.4
2013K2 4.1 2.6 5.9
2013K3 4.7 2.6 7.4
2013K4 4.7 3.5 6.1
2014K1 5 4.7 5.4
2014K2 4.4 3.6 5.3
2014K3 3.8 2.8 5.2
2014K4 3.7 2.3 5.4
2015K1 5 4.5 5.5
2015K2 3.4 1.7 5.4
2015K3 4.8 2.9 7
2015K4 6.1 4.2 8.4
2016K1 6.9 5.3 8.7
2016K2 5.3 4.4 6.4
2016K3 4.5 3.5 5.7
2016K4 4.8 4.4 5.3
2017K1 5 4.1 6.2
2017K2 3.8 3.2 4.6
2017K3 3.6 2.8 4.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.9 5.1 19 35.8 1.1 1.8 5.3 2.1
2008 9.8 6.5 19.2 39.4 1.5 1.5 4.3 2.1
2009 9.6 7 19.1 38.3 1.2 1.2 4.2 2.7
2010 8 7.3 17 36.3 1.3 1.2 6.5 2.1
2011 8.6 8.3 18.4 39 1.3 1.9 4.3 2.3
2012 9 9.9 18.5 40.6 1.1 1.5 4.3 2.4
2013 8.3 9.7 17.6 40 1.3 1.3 4.5 2.5
2014 9.2 10.3 17.5 40.9 1.5 1.5 4.6 2.2
2015 8.4 10.1 17.4 37.3 2.5 2 5 2.3
2016 8.4 10.1 18.1 35.3 3.4 1.4 5.9 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.