3595_1543
3595_1543
kommunefakta
2018-02-19T19:18:00.000Z
no
Nesset kommune

Kommunefakta

Nesset - 1543 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 951 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 72
5-9 år 76 78
10-14 år 76 68
15-19 år 90 110
20-24 år 110 79
25-29 år 87 74
30-34 år 83 75
35-39 år 74 59
40-44 år 89 79
45-49 år 112 108
50-54 år 106 99
55-59 år 131 102
60-64 år 114 84
65-69 år 94 109
70-74 år 77 62
75-79 år 54 61
80-84 år 40 56
85-89 år 22 46
90-94 år 12 19
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 24 38 40 11 16 16 0 0 3
2017 0 20 41 40 16 18 19 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesset
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesset
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 442
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 365
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71
Undervisning 72
Helse- og sosialtjenester 324
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 335000 504000 281000
2006 173000 356000 534000 294000
2007 187000 387000 582000 313000
2008 196000 434000 614000 315000
2009 201000 432000 623000 333000
2010 216000 460000 652000 325000
2011 235000 483000 673000 367000
2012 238000 516000 688000 338000
2013 246000 541000 723000 345000
2014 260000 562000 747000 384000
2015 265000 568000 768000 400000
2016 266000 579000 784000 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesset
Grunnskolenivå 785
Videregående skole-nivå 1196
Universitets- og høgskolenivå kort 357
Universitets- og høgskolenivå lang 61
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nesset
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 3.9 8.1
2010K3 5.6 3.8 8.2
2010K4 5.6 4.2 7.6
2011K1 6.8 5.8 8.2
2011K2 5.9 5.1 6.8
2011K3 6.6 5.8 7.7
2011K4 5.8 4.9 7.2
2012K1 6.7 5.6 8.4
2012K2 5.2 3.6 7.5
2012K3 5.7 4.4 7.7
2012K4 5.8 4.6 7.7
2013K1 5.5 4 7.8
2013K2 4.9 3.8 6.4
2013K3 5.6 3.3 9.1
2013K4 7.1 5.1 9.9
2014K1 6.6 5.1 8.6
2014K2 6.1 4.7 8.2
2014K3 7 6 8.6
2014K4 6.5 4.9 9
2015K1 6.8 5.4 8.6
2015K2 6.5 5.1 8.3
2015K3 6.7 5.6 8.2
2015K4 7.1 5.2 9.7
2016K1 7.3 5.2 10
2016K2 6.3 4.9 8
2016K3 7.4 5.5 9.8
2016K4 6.9 5.3 8.9
2017K1 8.1 6.4 10.1
2017K2 6.1 4.6 8.1
2017K3 5.9 5.2 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.1 7.2 22.8 35.5 1.6 1 5.1 2.6
2008 8.7 6.5 21.7 37.5 1.6 1.2 5.2 2.2
2009 8.7 7.2 21.7 37.1 1.9 1 5.7 2.3
2010 8.2 7.8 21.3 37.9 1.9 0.7 6.1 2.7
2011 8.2 7.6 20.2 38.6 1.1 0.9 5.5 2.4
2012 7.9 8.3 20 42 1.4 0.8 4.2 2.5
2013 8 8.3 19.2 40.5 1.6 0.9 4.3 2.2
2014 8.5 8.8 18.1 42.3 2 0.9 4.5 2.3
2015 8.5 8.1 18.7 38.7 3.1 0.7 4.4 2.2
2016 8.4 8.2 18 38.6 4.1 0.9 4.6 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.