3595_0236
3595_0236
kommunefakta
2018-01-20T17:27:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0236 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 592 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 637 621
5-9 år 642 651
10-14 år 644 610
15-19 år 707 657
20-24 år 621 571
25-29 år 625 628
30-34 år 705 677
35-39 år 688 650
40-44 år 794 765
45-49 år 861 826
50-54 år 780 776
55-59 år 734 692
60-64 år 644 615
65-69 år 593 562
70-74 år 471 482
75-79 år 256 288
80-84 år 168 208
85-89 år 83 168
90-94 år 34 77
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 126 239 418 110 82 28 81 28 89 12
2017 141 257 461 116 115 37 89 28 97 12

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nes (Ak.)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nes (Ak.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 1811
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4766
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 673
Undervisning 766
Helse- og sosialtjenester 2072
Personlig tjenesteyting 366

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 393000 511000 288000
2006 190000 414000 531000 301000
2007 206000 451000 575000 316000
2008 219000 482000 622000 343000
2009 225000 489000 619000 348000
2010 230000 507000 638000 354000
2011 245000 528000 664000 358000
2012 254000 556000 684000 366000
2013 266000 577000 712000 372000
2014 274000 598000 732000 386000
2015 280000 612000 745000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nes (Ak.)
Grunnskolenivå 5792
Videregående skole-nivå 7326
Universitets- og høgskolenivå kort 2894
Universitets- og høgskolenivå lang 695
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 98

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nes (Ak.)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 17.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 31.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 5.7 8.2
2010K3 7.7 6.8 8.8
2010K4 7.6 6.2 9.3
2011K1 7.8 6.3 9.6
2011K2 6.5 5.2 8.1
2011K3 6.4 5.2 8
2011K4 5.9 4.6 7.5
2012K1 6.6 4.9 8.7
2012K2 6 4.6 7.8
2012K3 6.3 4.9 8.2
2012K4 6.4 5.1 8.1
2013K1 6.8 5.5 8.4
2013K2 5.9 4.9 7.1
2013K3 6.7 5.4 8.3
2013K4 6.3 5.2 7.8
2014K1 6.5 5 8.3
2014K2 6.3 4.6 8.5
2014K3 6.4 5.4 7.6
2014K4 6.6 4.8 9
2015K1 7 4.9 9.5
2015K2 6.2 4.4 8.5
2015K3 6.4 4.7 8.6
2015K4 6.3 4.5 8.6
2016K1 6.2 4.6 8.1
2016K2 5.5 4.2 7
2016K3 6.2 5.1 7.5
2016K4 6.4 5 8
2017K1 6.7 5.2 8.4
2017K2 6.3 4.7 8.3
2017K3 6.8 5.3 8.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 11.3 26.2 29.1 2.3 2.2 5.2 2.8
2008 7.3 12 25 30 2.3 2 5.6 3.1
2009 7.9 12.6 24.1 30.6 2.3 2.3 5.4 2.8
2010 7.2 12 24.3 30.4 2.6 3.2 5.9 2.8
2011 7.2 11.9 22.5 30 3.2 3.9 5.5 3
2012 5.5 11.5 22.3 34 3.3 3.9 5.4 3.2
2013 6.3 11.1 21 33.5 3.3 4.2 4.7 3.2
2014 6.2 12.2 20.9 33.6 3 4.9 5 3.5
2015 6.4 11.7 21.3 30.3 3 5 4.9 4.2
2016 7 11.8 21.1 31.5 3.1 5 4.2 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.