3595_0236
3595_0236
kommunefakta
2017-11-20T10:28:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0236 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

21 592 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 637 621
5-9 år 642 651
10-14 år 644 610
15-19 år 707 657
20-24 år 621 571
25-29 år 625 628
30-34 år 705 677
35-39 år 688 650
40-44 år 794 765
45-49 år 861 826
50-54 år 780 776
55-59 år 734 692
60-64 år 644 615
65-69 år 593 562
70-74 år 471 482
75-79 år 256 288
80-84 år 168 208
85-89 år 83 168
90-94 år 34 77
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 126 239 418 110 82 28 81 28 89 12
2017 141 257 461 116 115 37 89 28 97 12

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  251 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  146 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  353 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  79 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nes (Ak.)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nes (Ak.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 1811
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4766
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 673
Undervisning 766
Helse- og sosialtjenester 2072
Personlig tjenesteyting 366

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 393000 511000 288000
2006 190000 414000 531000 301000
2007 206000 451000 575000 316000
2008 219000 482000 622000 343000
2009 225000 489000 619000 348000
2010 230000 507000 638000 354000
2011 245000 528000 664000 358000
2012 254000 556000 684000 366000
2013 266000 577000 712000 372000
2014 274000 598000 732000 386000
2015 280000 612000 745000 392000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nes (Ak.)
Grunnskolenivå 5792
Videregående skole-nivå 7326
Universitets- og høgskolenivå kort 2894
Universitets- og høgskolenivå lang 695
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 98

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 748 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nes (Ak.)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 17.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 31.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.8 5.5 8.3
2010K2 6.8 5.7 8.2
2010K3 7.7 6.8 8.8
2010K4 7.6 6.2 9.3
2011K1 7.8 6.3 9.6
2011K2 6.5 5.2 8.1
2011K3 6.4 5.2 8
2011K4 5.9 4.6 7.5
2012K1 6.6 4.9 8.7
2012K2 6 4.6 7.8
2012K3 6.3 4.9 8.2
2012K4 6.4 5.1 8.1
2013K1 6.8 5.5 8.4
2013K2 5.9 4.9 7.1
2013K3 6.7 5.4 8.3
2013K4 6.3 5.2 7.8
2014K1 6.5 5 8.3
2014K2 6.3 4.6 8.5
2014K3 6.4 5.4 7.6
2014K4 6.6 4.8 9
2015K1 7 4.9 9.5
2015K2 6.2 4.4 8.5
2015K3 6.4 4.7 8.6
2015K4 6.3 4.5 8.6
2016K1 6.2 4.6 8.1
2016K2 5.5 4.2 7
2016K3 6.2 5.1 7.5
2016K4 6.4 5 8
2017K1 6.7 5.2 8.4
2017K2 6.3 4.7 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 11.3 26.2 29.1 2.3 2.2 5.2 2.8
2008 7.3 12 25 30 2.3 2 5.6 3.1
2009 7.9 12.6 24.1 30.6 2.3 2.3 5.4 2.8
2010 7.2 12 24.3 30.4 2.6 3.2 5.9 2.8
2011 7.2 11.9 22.5 30 3.2 3.9 5.5 3
2012 5.5 11.5 22.3 34 3.3 3.9 5.4 3.2
2013 6.3 11.1 21 33.5 3.3 4.2 4.7 3.2
2014 6.2 12.2 20.9 33.6 3 4.9 5 3.5
2015 6.4 11.7 21.3 30.3 3 5 4.9 4.2
2016 7 11.8 21.1 31.5 3.1 5 4.2 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  38 121 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.