3595_1874
3595_1874
kommunefakta
2018-02-25T08:08:00.000Z
no
Moskenes kommune

Kommunefakta

Moskenes - 1874 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 068 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 16 11
5-9 år 22 27
10-14 år 27 22
15-19 år 39 26
20-24 år 30 24
25-29 år 33 24
30-34 år 27 23
35-39 år 45 39
40-44 år 39 31
45-49 år 39 36
50-54 år 40 25
55-59 år 42 36
60-64 år 40 34
65-69 år 33 28
70-74 år 34 32
75-79 år 19 32
80-84 år 24 27
85-89 år 16 10
90-94 år 7 7
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 17 103 4 0 0 3 0 0 0
2017 10 16 107 5 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Moskenes
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Moskenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 108
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 16
Undervisning 25
Helse- og sosialtjenester 99
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 140000 299000 503000 262000
2006 151000 317000 545000 281000
2007 165000 350000 581000 326000
2008 180000 400000 628000 353000
2009 185000 409000 592000 321000
2010 194000 438000 615000 366000
2011 205000 457000 641000 407000
2012 223000 502000 705000 361000
2013 226000 494000 769000 374000
2014 236000 519000 762000 405000
2015 238000 514000 779000 398000
2016 250000 538000 835000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Moskenes
Grunnskolenivå 428
Videregående skole-nivå 307
Universitets- og høgskolenivå kort 107
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Moskenes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 25.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.6 6.1 9
2010K3 8.7 5.9 11.3
2010K4 9.8 5.8 14
2011K1 8.3 3.9 12.9
2011K2 6.8 3.1 10.7
2011K3 7.7 4.3 11.7
2011K4 7.6 5.5 10
2012K1 7.3 6.8 7.9
2012K2 6.9 6.4 7.4
2012K3 6.5 6.5 6.5
2012K4 5.7 3.2 8.3
2013K1 6 3.5 8.7
2013K2 3.8 1.2 6.7
2013K3 3.9 1.3 6.9
2013K4 3.6 3.3 4
2014K1 4.7 4.9 4.5
2014K2 4.8 3.8 6
2014K3 4.1 3.1 5.2
2014K4 4.9 4.3 5.5
2015K1 6 4.4 7.7
2015K2 5.8 5.6 6.1
2015K3 4.7 4.8 4.6
2015K4 5.1 5 5.3
2016K1 4.4 5.3 3.4
2016K2 2.5 1.8 3.3
2016K3 2.6 1.7 3.6
2016K4 2.9 1.4 4.3
2017K1 4.8 4.3 5.3
2017K2 5.4 5.9 4.8
2017K3 3.9 3.4 4.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14.9 4.8 16.2 37.5 0.9 0.7 3.7 1.9
2008 14.3 4.5 15.5 39.9 1 0.4 1.8 2.5
2009 14.6 4.6 15.9 43.1 1 0.5 1 3.4
2010 14.9 4.7 13.9 40.7 0.9 0.8 3 2.4
2011 14.6 5 13.6 42.3 0.9 0.7 1.8 2.9
2012 14.3 5 15.1 45.2 0.9 0.9 3.2 2.7
2013 13.8 4.5 15.6 42.4 0.8 1.2 3 2.4
2014 14.7 3.7 14.7 50.3 0.9 0.8 1.8 1.8
2015 11.3 4.4 15.1 49.6 0.8 0.7 1.8 1.1
2016 11.8 4.6 16.2 49.8 0.9 0.6 3.8 1.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.