3595_1874
3595_1874
kommunefakta
2017-10-21T23:12:00.000Z
no
Moskenes kommune

Kommunefakta

Moskenes - 1874 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

1 079 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 14 15
5-9 år 27 29
10-14 år 28 22
15-19 år 39 24
20-24 år 28 21
25-29 år 25 28
30-34 år 40 21
35-39 år 41 43
40-44 år 39 30
45-49 år 40 33
50-54 år 40 27
55-59 år 38 42
60-64 år 38 30
65-69 år 37 32
70-74 år 29 29
75-79 år 21 32
80-84 år 21 27
85-89 år 15 15
90-94 år 8 4
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 17 103 4 0 0 3 0 0 0
2017 10 16 107 5 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  4 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  10 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  17 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  3 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Moskenes
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Moskenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 108
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 16
Undervisning 25
Helse- og sosialtjenester 99
Personlig tjenesteyting 10

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 140000 299000 503000 262000
2006 151000 317000 545000 281000
2007 165000 350000 581000 326000
2008 180000 400000 628000 353000
2009 185000 409000 592000 321000
2010 194000 438000 615000 366000
2011 205000 457000 641000 407000
2012 223000 502000 705000 361000
2013 226000 494000 769000 374000
2014 236000 519000 762000 405000
2015 238000 514000 779000 398000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Moskenes
Grunnskolenivå 428
Videregående skole-nivå 307
Universitets- og høgskolenivå kort 107
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 207 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Moskenes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 25.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  15 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14.9 4.8 16.2 37.5 0.9 0.7 3.7 1.9
2008 14.3 4.5 15.5 39.9 1 0.4 1.8 2.5
2009 14.6 4.6 15.9 43.1 1 0.5 1 3.4
2010 14.9 4.7 13.9 40.7 0.9 0.8 3 2.4
2011 14.6 5 13.6 42.3 0.9 0.7 1.8 2.9
2012 14.3 5 15.1 45.2 0.9 0.9 3.2 2.7
2013 13.8 4.5 15.6 42.4 0.8 1.2 3 2.4
2014 14.7 3.7 14.7 50.3 0.9 0.8 1.8 1.8
2015 11.3 4.4 15.1 49.6 0.8 0.7 1.8 1.1
2016 11.8 4.6 16.2 49.8 0.9 0.6 3.8 1.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  125 667 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.