3595_1502
3595_1502
kommunefakta
2017-11-20T08:09:00.000Z
no
Molde kommune

Kommunefakta

Molde - 1502 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

26 826 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 758 717
5-9 år 819 763
10-14 år 761 770
15-19 år 898 797
20-24 år 921 899
25-29 år 923 823
30-34 år 958 858
35-39 år 829 800
40-44 år 852 743
45-49 år 899 923
50-54 år 902 877
55-59 år 856 877
60-64 år 846 829
65-69 år 764 814
70-74 år 621 671
75-79 år 368 420
80-84 år 252 318
85-89 år 166 277
90-94 år 55 142
95-99 år 15 36
100 år eller eldre 2 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 77 180 525 164 183 228 121 81 15 10
2017 79 184 513 158 224 243 118 82 14 8

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  295 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  203 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -2 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  38 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Molde
Selveier 69.5
Andels- / aksjeeier 13.5
Leier 17

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Molde
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 2516
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4567
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1211
Undervisning 1165
Helse- og sosialtjenester 3299
Personlig tjenesteyting 538

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 404000 538000 281000
2006 197000 429000 560000 299000
2007 215000 469000 602000 320000
2008 230000 506000 651000 351000
2009 235000 513000 659000 358000
2010 238000 527000 686000 361000
2011 251000 551000 716000 368000
2012 261000 586000 750000 381000
2013 275000 597000 775000 391000
2014 282000 622000 796000 408000
2015 287000 637000 815000 408000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Molde
Grunnskolenivå 5059
Videregående skole-nivå 8266
Universitets- og høgskolenivå kort 5866
Universitets- og høgskolenivå lang 2098
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 107

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 969 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Molde
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 4.6 8.2
2010K2 6 4.2 8.1
2010K3 6.8 4.9 9
2010K4 6.5 4.7 8.7
2011K1 6.1 4.5 8
2011K2 5.8 4.3 7.6
2011K3 5.7 4.2 7.5
2011K4 5.7 4 7.8
2012K1 5.9 4.1 8.1
2012K2 5.3 3.6 7.4
2012K3 5.7 4.3 7.3
2012K4 5.4 4.4 6.7
2013K1 5.9 4.4 7.6
2013K2 5.1 3.9 6.6
2013K3 5.2 3.9 6.7
2013K4 5.2 3.8 6.9
2014K1 5.5 4 7.2
2014K2 5.5 4.1 7.2
2014K3 5.6 4.4 7.1
2014K4 5.5 4.1 7.3
2015K1 5.6 4.3 7.1
2015K2 4.9 3.6 6.4
2015K3 5.2 3.8 6.9
2015K4 5.3 3.9 7
2016K1 5.3 3.7 7.2
2016K2 5 3.4 6.9
2016K3 5.2 4 6.6
2016K4 5 3.7 6.4
2017K1 5.4 3.8 7.1
2017K2 4.7 3.4 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 9.4 21.6 30.9 3.2 2.2 5.9 3.5
2008 8.7 9.7 21.4 32.1 3.7 2.1 5.4 3.7
2009 8.3 9.5 19.2 30.8 4.2 1.8 5.3 3.5
2010 8 10.1 19.7 31.3 5.2 1.9 5.7 3.6
2011 6 10.5 19.8 30.9 5.6 2.1 5.3 4.9
2012 6 10.7 19.1 34.6 6 2.1 4.5 4.7
2013 4.9 10.8 17.5 34.4 6.9 2.1 4.7 4.6
2014 4.6 10.9 16.4 34.5 6 2.7 4.7 4
2015 5.8 11.4 17.8 34.3 5 3.5 3.5 4.1
2016 5.7 11.6 17.3 33.6 5.6 2.9 3.6 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  108 939 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.