3595_1252
3595_1252
kommunefakta
2018-02-21T17:49:00.000Z
no
Modalen kommune

Kommunefakta

Modalen - 1252 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 380 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 8 7
5-9 år 15 15
10-14 år 16 18
15-19 år 10 13
20-24 år 11 15
25-29 år 9 8
30-34 år 17 9
35-39 år 9 12
40-44 år 10 14
45-49 år 11 7
50-54 år 17 14
55-59 år 13 13
60-64 år 13 10
65-69 år 10 10
70-74 år 5 10
75-79 år 6 5
80-84 år 7 8
85-89 år 3 3
90-94 år 1 1
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 3 0 6 0 0 3 0 0 0
2017 3 0 0 6 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Modalen
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Modalen
Jordbruk, skogbruk og fiske 6
Sekundærnæringer 52
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 52
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 16
Undervisning 15
Helse- og sosialtjenester 34
Personlig tjenesteyting 4

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 187000 340000 504000
2006 193000 370000 507000
2007 225000 397000 548000
2008 232000 422000 612000
2009 238000 419000 608000
2010 236000 422000 650000
2011 254000 443000 679000
2012 281000 497000 708000
2013 289000 545000 767000
2014 287000 577000 744000 383000
2015 307000 691000 804000 399000
2016 304000 811000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Modalen
Grunnskolenivå 72
Videregående skole-nivå 143
Universitets- og høgskolenivå kort 65
Universitets- og høgskolenivå lang 10
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Modalen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 42

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.1 1.5 5.3
2010K3 7.3 6.5 8.6
2010K4 6.3 6.4 6.2
2011K1 6.6 6.6 6.7
2011K2 5.7 4.7 7.1
2011K3 6.3 5.4 7.4
2011K4 5.2 5 5.5
2012K1 6.5 5.2 8.2
2012K2 5.6 3.2 8.9
2012K3 5.9 3.8 8.7
2012K4 4.2 3 5.8
2013K1 6.9 6 7.9
2013K2 4.1 2.9 5.6
2013K3 3.7 1.6 6.3
2013K4 3.6 1.1 7
2014K1 3.4 1.9 5.4
2014K2 4.4 1.5 8.5
2014K3 4.9 3 7.6
2014K4 3.9 2.7 5.5
2015K1 2.6 1.6 4.2
2015K2 2.6 1.4 4.4
2015K3 4.3 3.6 5.4
2015K4 6.1 4.2 8.8
2016K1 7.1 4.3 10.9
2016K2 5.3 1.9 9.8
2016K3 5.5 3.1 8.6
2016K4 5.4 3.1 8.3
2017K1 9.1 4.9 14.1
2017K2 7.9 3.7 13.1
2017K3 8.5 3.5 15.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.8 6 15.6 29.6 1.2 0.7 1.7 7
2008 12.6 8 15 30 1.1 0.6 2 8.1
2009 11.3 8.6 15.2 27.8 1.5 0.9 1.8 8.3
2010 12.3 9 16.2 26.8 1.2 0.9 1.8 8.5
2011 12.4 8.1 15.7 27.6 1.2 0.7 2.2 7.9
2012 12.8 8 16.4 28 1.5 0.6 1.9 7.7
2013 13.4 7.7 15.6 27.2 0.9 0.3 2.4 7.6
2014 12.5 7.5 17.1 31 0.9 0.2 2.1 7.4
2015 12.3 6.7 17.4 27.9 1 0.2 2.2 7.5
2016 13.1 6.9 17.3 26.7 2 0.2 2.3 7.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.