3595_1663
3595_1663
kommunefakta
2017-11-22T04:57:00.000Z
no
Malvik kommune

Kommunefakta

Malvik - 1663 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

13 914 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 473 425
5-9 år 522 490
10-14 år 495 455
15-19 år 505 494
20-24 år 460 386
25-29 år 377 362
30-34 år 395 436
35-39 år 490 478
40-44 år 560 519
45-49 år 584 572
50-54 år 497 472
55-59 år 423 393
60-64 år 365 327
65-69 år 307 295
70-74 år 276 263
75-79 år 162 172
80-84 år 91 109
85-89 år 51 74
90-94 år 13 40
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 79 95 228 78 47 21 31 13 0 13
2017 77 87 233 78 53 19 35 13 3 14

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  168 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  79 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -6 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  35 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Malvik
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Malvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 1390
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2705
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 434
Undervisning 644
Helse- og sosialtjenester 1468
Personlig tjenesteyting 238

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 398000 526000 285000
2006 194000 420000 554000 301000
2007 205000 459000 601000 313000
2008 223000 487000 650000 336000
2009 226000 498000 664000 344000
2010 237000 514000 688000 351000
2011 246000 539000 722000 366000
2012 254000 566000 750000 383000
2013 267000 586000 780000 391000
2014 278000 599000 814000 396000
2015 281000 614000 832000 412000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Malvik
Grunnskolenivå 2497
Videregående skole-nivå 4230
Universitets- og høgskolenivå kort 2616
Universitets- og høgskolenivå lang 1069
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 197 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Malvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 4.6 8.2
2010K2 6.2 4.5 8.4
2010K3 6.6 5.4 8.2
2010K4 6.4 4.8 8.4
2011K1 6.8 5 9.1
2011K2 6.4 4.7 8.6
2011K3 6.2 5 7.8
2011K4 6.2 4.2 8.8
2012K1 6.3 4.7 8.5
2012K2 6.1 4.3 8.5
2012K3 6.4 4.6 8.7
2012K4 6.5 4.9 8.7
2013K1 6.7 5 9
2013K2 5.9 4.2 8.1
2013K3 5.9 4.4 7.9
2013K4 5.5 3.9 7.6
2014K1 5.8 4.3 7.8
2014K2 5.5 3.8 7.7
2014K3 5.8 4.3 7.8
2014K4 6.2 4.2 8.9
2015K1 6.4 4.5 8.7
2015K2 5.8 4.1 7.8
2015K3 6.1 4.3 8.3
2015K4 6.5 4.5 8.9
2016K1 6.4 4.4 8.8
2016K2 6 4.1 8.3
2016K3 5.8 4.4 7.5
2016K4 6.2 4.6 8
2017K1 6.3 4.4 8.5
2017K2 5.8 3.9 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 14.3 27 24.7 2 1.6 5.6 3.5
2008 7.7 14.2 26.3 24.9 2.4 1.5 6.1 3.2
2009 7.7 14.7 25.1 23.5 2.9 1.8 6 2.8
2010 8.7 15 25.7 23.6 3.2 1.7 6.1 3.4
2011 6.2 16.7 26.6 23.8 3.2 2.2 4 3.4
2012 6.2 16.1 26.5 27.1 3.2 1.9 3.9 3.7
2013 5.6 15.7 25.1 27 3.1 2.5 3.6 3.3
2014 5.6 16.1 25 28.4 3.3 2.6 3.7 3.5
2015 4.6 15.8 24.8 28.3 3.5 2.6 3.6 4.1
2016 5.5 15.2 24.2 27.5 4.2 2.5 3.4 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  67 502 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.