3595_1938
3595_1938
kommunefakta
2018-02-21T17:43:00.000Z
no
Lyngen kommune

Kommunefakta

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 873 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 54
5-9 år 66 74
10-14 år 78 79
15-19 år 104 102
20-24 år 98 63
25-29 år 75 59
30-34 år 64 55
35-39 år 82 58
40-44 år 89 85
45-49 år 121 97
50-54 år 92 82
55-59 år 112 86
60-64 år 87 104
65-69 år 126 105
70-74 år 102 87
75-79 år 64 70
80-84 år 33 73
85-89 år 24 40
90-94 år 12 16
95-99 år 3 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 15 10 13 0 0 0 0 0 0
2017 12 14 10 14 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lyngen
Selveier 88.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lyngen
Jordbruk, skogbruk og fiske 103
Sekundærnæringer 266
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 350
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 104
Helse- og sosialtjenester 354
Personlig tjenesteyting 34

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 319000 521000 301000
2006 167000 348000 548000 285000
2007 176000 378000 577000 316000
2008 188000 412000 598000 336000
2009 203000 429000 630000 333000
2010 206000 455000 655000 345000
2011 223000 482000 678000 373000
2012 232000 498000 734000 391000
2013 240000 522000 757000 414000
2014 246000 538000 786000 398000
2015 250000 534000 806000 394000
2016 254000 552000 861000 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lyngen
Grunnskolenivå 996
Videregående skole-nivå 895
Universitets- og høgskolenivå kort 388
Universitets- og høgskolenivå lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lyngen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 19.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 5.7 7.2
2010K3 6.5 6.4 6.6
2010K4 6.7 6.3 7.3
2011K1 6.7 6.2 7.3
2011K2 6.2 5.1 7.5
2011K3 6.1 5.5 6.9
2011K4 6 4.1 8.3
2012K1 6.4 5.3 7.7
2012K2 7.3 5.6 9.2
2012K3 6.6 5.9 7.4
2012K4 7.1 6.5 7.8
2013K1 6.9 6.7 7.1
2013K2 4.9 4.3 5.7
2013K3 5.2 4.7 5.8
2013K4 6.5 5.7 7.3
2014K1 6.5 5.2 8
2014K2 6.5 4.9 8.4
2014K3 7 6.1 8
2014K4 6.9 5 9.1
2015K1 6.4 5.5 8.6
2015K2 5.9 5.2 7.4
2015K3 6.4 5.6 8.2
2015K4 7 5.5 8.9
2016K1 5.8 4.8 6.8
2016K2 5.8 4.5 7.3
2016K3 6.6 5.8 7.6
2016K4 5.9 5.3 6.8
2017K1 6.1 4.6 8
2017K2 5.7 4.8 6.7
2017K3 5.3 4.8 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 6.9 22.9 35.4 2.3 1 1.6 2.4
2008 8.2 7.9 23 38.8 2.2 0.9 1.5 2.5
2009 7 8.2 21.7 35 2.3 0.8 1.6 2.1
2010 7.5 8.9 22.9 37.1 1.7 0.9 1.8 2.3
2011 7.1 8.5 21.8 38 2 0.9 1.8 2.2
2012 8 8.1 21.6 39.5 1.7 1.2 1.8 2.2
2013 9.4 7.5 20.3 39.7 2.2 1 1.7 2.5
2014 8.8 7 20 39 2 1.3 1.6 2.2
2015 10.2 6.5 19 37.3 2.2 1.9 1.8 2.2
2016 9.9 6.3 18.7 39.8 1.9 1.6 1.5 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.