3595_1938
3595_1938
kommunefakta
2017-09-25T22:37:00.000Z
no
Lyngen kommune

Kommunefakta

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

2 871 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 52 54
5-9 år 66 74
10-14 år 78 79
15-19 år 104 102
20-24 år 98 63
25-29 år 75 59
30-34 år 64 55
35-39 år 82 58
40-44 år 89 85
45-49 år 121 97
50-54 år 92 82
55-59 år 112 86
60-64 år 87 104
65-69 år 126 105
70-74 år 102 87
75-79 år 64 70
80-84 år 33 73
85-89 år 24 40
90-94 år 12 16
95-99 år 3 2
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 3 -51 -48
1998K4 2 -102 -100
1999K4 7 -20 -13
2000K4 2 -41 -39
2001K4 6 -20 -14
2002K4 -24 14 -10
2003K4 -2 -1 -3
2004K4 -9 0 -9
2005K4 -1 3 3
2006K4 2 36 38
2007K4 -6 17 9
2008K4 6 -48 -42
2009K4 -12 -3 -14
2010K4 -10 -55 -66
2011K4 -10 -48 -58
2012K4 -1 -14 -15
2013K4 -19 -8 -21
2014K4 -33 -37 -70
2015K4 -9 -52 -61
2016K4 -15 30 15

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lyngen
Selveier 88.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lyngen
Jordbruk, skogbruk og fiske 103
Sekundærnæringer 266
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 350
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 104
Helse- og sosialtjenester 354
Personlig tjenesteyting 34

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 319000 521000 301000
2006 167000 348000 548000 285000
2007 176000 378000 577000 316000
2008 188000 412000 598000 336000
2009 203000 429000 630000 333000
2010 206000 455000 655000 345000
2011 223000 482000 678000 373000
2012 232000 498000 734000 391000
2013 240000 522000 757000 414000
2014 246000 538000 786000 398000
2015 250000 534000 806000 394000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lyngen
Grunnskolenivå 996
Videregående skole-nivå 895
Universitets- og høgskolenivå kort 388
Universitets- og høgskolenivå lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 217 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lyngen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 19.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  65 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 6.9 22.9 35.4 2.3 1 1.6 2.4
2008 8.2 7.9 23 38.8 2.2 0.9 1.5 2.5
2009 7 8.2 21.7 35 2.3 0.8 1.6 2.1
2010 7.5 8.9 22.9 37.1 1.7 0.9 1.8 2.3
2011 7.1 8.5 21.8 38 2 0.9 1.8 2.2
2012 8 8.1 21.6 39.5 1.7 1.2 1.8 2.2
2013 9.4 7.5 20.3 39.7 2.2 1 1.7 2.5
2014 8.8 7 20 39 2 1.3 1.6 2.2
2015 10.2 6.5 19 37.3 2.2 1.9 1.8 2.2
2016 9.9 6.3 18.7 39.8 1.9 1.6 1.5 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  140 605 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.