3595_1032
3595_1032
kommunefakta
2018-02-25T08:45:00.000Z
no
Lyngdal kommune

Kommunefakta

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 571 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 340 250
5-9 år 315 307
10-14 år 333 314
15-19 år 311 331
20-24 år 317 214
25-29 år 254 243
30-34 år 258 272
35-39 år 279 261
40-44 år 289 268
45-49 år 293 314
50-54 år 256 259
55-59 år 224 209
60-64 år 219 243
65-69 år 232 230
70-74 år 189 202
75-79 år 105 126
80-84 år 67 78
85-89 år 38 63
90-94 år 20 38
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 17 38 95 47 32 33 28 7 0
2017 11 21 41 91 35 24 31 37 7 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lyngdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 1139
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1269
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 373
Helse- og sosialtjenester 817
Personlig tjenesteyting 128

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 375000 477000 267000
2006 177000 391000 494000 274000
2007 191000 423000 539000 298000
2008 207000 453000 575000 326000
2009 210000 451000 591000 334000
2010 220000 470000 606000 338000
2011 228000 502000 632000 347000
2012 238000 517000 661000 364000
2013 252000 544000 686000 380000
2014 259000 566000 715000 387000
2015 262000 573000 733000 384000
2016 266000 592000 732000 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Grunnskolenivå 1916
Videregående skole-nivå 2942
Universitets- og høgskolenivå kort 1258
Universitets- og høgskolenivå lang 236
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 30.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.6 8.5
2010K3 7 5.8 8.7
2010K4 6.1 5.2 7.4
2011K1 6.8 5.7 8.2
2011K2 5.9 4.8 7.5
2011K3 6.2 5.1 7.9
2011K4 5.4 4.3 6.8
2012K1 6 4.7 7.7
2012K2 5.6 4.5 7.1
2012K3 6.4 5.1 8.2
2012K4 6.1 5.3 7.2
2013K1 6.4 5.2 8.1
2013K2 5.3 4.3 6.7
2013K3 6.1 5.1 7.6
2013K4 5.9 4.9 7.4
2014K1 6.2 5.3 7.4
2014K2 5.5 4.5 7
2014K3 6.2 5.1 7.8
2014K4 5.7 5 6.7
2015K1 5.8 4.4 7.7
2015K2 5.3 4.2 6.8
2015K3 5.5 4.8 6.5
2015K4 5.2 4.1 6.6
2016K1 5.3 4.4 6.4
2016K2 5.2 4.2 6.4
2016K3 5.9 5 7
2016K4 6 4.9 7.3
2017K1 6.8 5.4 8.6
2017K2 6 4.5 7.9
2017K3 6.3 5.2 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.3 8.9 23.6 31 2.2 2.2 4.1 5.1
2008 6.2 10.2 24.3 31.7 3.1 2.4 3.9 5.3
2009 6.4 10.4 23.8 31.7 3.6 2.9 3.6 5.1
2010 6.5 12.4 23.3 31.2 3.6 2.5 3.5 4.6
2011 6.5 13.1 22.3 31.5 3.9 2.4 3.7 4.5
2012 6.2 13.6 21.8 33.4 3.9 2.6 3.8 4.4
2013 6.4 13.5 21.6 32 3.6 2.5 3.6 4.1
2014 6.2 13.2 21.9 32.5 4.1 3.6 3.6 4.3
2015 6.6 12.3 22.6 30.1 4.5 3.9 3.6 4.4
2016 6.3 12.7 22.5 31.4 5 3.5 3.3 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.