3595_0415
3595_0415
kommunefakta
2017-11-24T08:25:00.000Z
no
Løten kommune

Kommunefakta

Løten - 0415 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

7 597 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 206 189
5-9 år 227 203
10-14 år 215 208
15-19 år 224 225
20-24 år 242 216
25-29 år 246 214
30-34 år 237 237
35-39 år 234 210
40-44 år 247 226
45-49 år 261 258
50-54 år 279 266
55-59 år 269 257
60-64 år 264 254
65-69 år 236 250
70-74 år 221 206
75-79 år 116 139
80-84 år 68 93
85-89 år 50 57
90-94 år 18 44
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 29 92 77 21 22 18 11 6 0 8
2017 24 95 84 17 20 16 15 8 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  69 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  61 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  38 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -31 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Løten
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Løten
Jordbruk, skogbruk og fiske 181
Sekundærnæringer 745
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1160
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 256
Undervisning 262
Helse- og sosialtjenester 910
Personlig tjenesteyting 130

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 359000 472000 271000
2006 171000 376000 493000 284000
2007 182000 404000 529000 309000
2008 201000 437000 573000 330000
2009 208000 449000 577000 318000
2010 215000 467000 593000 328000
2011 230000 491000 602000 347000
2012 239000 512000 628000 358000
2013 246000 536000 646000 370000
2014 257000 554000 675000 370000
2015 259000 567000 687000 380000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Løten
Grunnskolenivå 2222
Videregående skole-nivå 2529
Universitets- og høgskolenivå kort 1118
Universitets- og høgskolenivå lang 237
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 592 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Løten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.5 5.5 7.7
2010K2 6.4 4.9 8.2
2010K3 6.5 6.2 6.9
2010K4 6.2 5.4 7.2
2011K1 6.6 5.7 7.9
2011K2 5.8 4.8 6.9
2011K3 6.5 5.2 8
2011K4 6.8 5.5 8.4
2012K1 6.7 5.4 8.4
2012K2 6.4 5.3 7.9
2012K3 6.5 5.5 7.8
2012K4 6 5 7.4
2013K1 6.5 4.8 8.7
2013K2 5.8 4.2 7.8
2013K3 6 4.6 7.9
2013K4 5.9 4.9 7.3
2014K1 6.1 5.2 7.3
2014K2 5.5 4.7 6.4
2014K3 5.9 5.2 6.8
2014K4 5.9 4.8 7.3
2015K1 6.1 4.5 8.1
2015K2 5.2 3.9 6.8
2015K3 5.2 4 6.8
2015K4 5.8 4.4 7.5
2016K1 6.2 4.9 7.9
2016K2 6.1 5.1 7.3
2016K3 6 5.7 6.3
2016K4 6.5 5.3 8
2017K1 7.1 5.1 9.5
2017K2 6.4 4.6 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 9.8 22.3 32.3 3.9 2.4 4.9 2.1
2008 8.5 9.2 22.7 34.6 4.6 2.6 5.4 2
2009 7.8 9.1 21.4 33.8 5.2 2.3 5.3 2.1
2010 7.9 10.1 21.2 32.8 5.2 2.9 5.9 2.4
2011 7.7 9.6 20.8 32.1 4.7 3.8 7.1 2.7
2012 7.9 10.8 19.9 36.2 4.8 3.6 7.3 3
2013 7.4 9.8 19.2 33.6 4.5 3.9 7 2.8
2014 7.8 11.2 19.9 35.5 5.1 3.2 7 2.9
2015 6.9 10.6 19.6 32.9 4.7 3.5 8.3 2.6
2016 7.6 11 19.4 33.5 4.4 3.7 7.4 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 255 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.