3595_0415
3595_0415
kommunefakta
2018-02-21T19:57:00.000Z
no
Løten kommune

Kommunefakta

Løten - 0415 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 597 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 206 189
5-9 år 227 203
10-14 år 215 208
15-19 år 224 225
20-24 år 242 216
25-29 år 246 214
30-34 år 237 237
35-39 år 234 210
40-44 år 247 226
45-49 år 261 258
50-54 år 279 266
55-59 år 269 257
60-64 år 264 254
65-69 år 236 250
70-74 år 221 206
75-79 år 116 139
80-84 år 68 93
85-89 år 50 57
90-94 år 18 44
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 29 92 77 21 22 18 11 6 0 8
2017 24 95 84 17 20 16 15 8 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Løten
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Løten
Jordbruk, skogbruk og fiske 181
Sekundærnæringer 745
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1160
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 256
Undervisning 262
Helse- og sosialtjenester 910
Personlig tjenesteyting 130

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 359000 472000 271000
2006 171000 376000 493000 284000
2007 182000 404000 529000 309000
2008 201000 437000 573000 330000
2009 208000 449000 577000 318000
2010 215000 467000 593000 328000
2011 230000 491000 602000 347000
2012 239000 512000 628000 358000
2013 246000 536000 646000 370000
2014 257000 554000 675000 370000
2015 259000 567000 687000 380000
2016 267000 587000 696000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Løten
Grunnskolenivå 2222
Videregående skole-nivå 2529
Universitets- og høgskolenivå kort 1118
Universitets- og høgskolenivå lang 237
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Løten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 4.9 8.2
2010K3 6.5 6.2 6.9
2010K4 6.2 5.4 7.2
2011K1 6.6 5.7 7.9
2011K2 5.8 4.8 6.9
2011K3 6.5 5.2 8
2011K4 6.8 5.5 8.4
2012K1 6.7 5.4 8.4
2012K2 6.4 5.3 7.9
2012K3 6.5 5.5 7.8
2012K4 6 5 7.4
2013K1 6.5 4.8 8.7
2013K2 5.8 4.2 7.8
2013K3 6 4.6 7.9
2013K4 5.9 4.9 7.3
2014K1 6.1 5.2 7.3
2014K2 5.5 4.7 6.4
2014K3 5.9 5.2 6.8
2014K4 5.9 4.8 7.3
2015K1 6.1 4.5 8.1
2015K2 5.2 3.9 6.8
2015K3 5.2 4 6.8
2015K4 5.8 4.4 7.5
2016K1 6.2 4.9 7.9
2016K2 6.1 5.1 7.3
2016K3 6 5.7 6.3
2016K4 6.5 5.3 8
2017K1 7.1 5.1 9.5
2017K2 6.4 4.6 8.6
2017K3 6.6 4.5 9.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 9.8 22.3 32.3 3.9 2.4 4.9 2.1
2008 8.5 9.2 22.7 34.6 4.6 2.6 5.4 2
2009 7.8 9.1 21.4 33.8 5.2 2.3 5.3 2.1
2010 7.9 10.1 21.2 32.8 5.2 2.9 5.9 2.4
2011 7.7 9.6 20.8 32.1 4.7 3.8 7.1 2.7
2012 7.9 10.8 19.9 36.2 4.8 3.6 7.3 3
2013 7.4 9.8 19.2 33.6 4.5 3.9 7 2.8
2014 7.8 11.2 19.9 35.5 5.1 3.2 7 2.9
2015 6.9 10.6 19.6 32.9 4.7 3.5 8.3 2.6
2016 7.6 11 19.4 33.5 4.4 3.7 7.4 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.