3595_0230
3595_0230
kommunefakta
2018-02-20T00:26:00.000Z
no
Lørenskog kommune

Kommunefakta

Lørenskog - 0230 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 38 681 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1094 990
5-9 år 1220 1179
10-14 år 1256 1154
15-19 år 1268 1138
20-24 år 1175 1067
25-29 år 1208 1197
30-34 år 1236 1141
35-39 år 1250 1259
40-44 år 1419 1331
45-49 år 1528 1522
50-54 år 1434 1355
55-59 år 1195 1073
60-64 år 959 1036
65-69 år 933 980
70-74 år 789 852
75-79 år 451 519
80-84 år 272 340
85-89 år 151 233
90-94 år 54 115
95-99 år 5 24
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 338 351 884 148 113 263 227 256 1246 724
2017 355 362 913 155 142 251 256 282 1359 753

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Selveier 59.1
Andels- / aksjeeier 25.7
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lørenskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 2493
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9320
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1194
Undervisning 1130
Helse- og sosialtjenester 3980
Personlig tjenesteyting 753

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 203000 441000 573000 303000
2006 212000 454000 598000 322000
2007 226000 493000 647000 337000
2008 240000 531000 702000 355000
2009 240000 527000 706000 361000
2010 247000 538000 724000 372000
2011 256000 564000 756000 389000
2012 269000 593000 786000 400000
2013 278000 619000 810000 410000
2014 287000 638000 841000 421000
2015 296000 640000 854000 426000
2016 301000 651000 856000 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Grunnskolenivå 8105
Videregående skole-nivå 10885
Universitets- og høgskolenivå kort 7254
Universitets- og høgskolenivå lang 2613
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 239

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 3.6 6.8
2010K3 5.6 4.1 7.4
2010K4 5.4 3.8 7.2
2011K1 5.6 4 7.5
2011K2 5.1 3.8 6.5
2011K3 5.4 4.1 6.9
2011K4 5.1 3.5 7
2012K1 5.2 3.7 7
2012K2 4.8 3.4 6.5
2012K3 5 3.6 6.7
2012K4 5.2 3.9 6.7
2013K1 5.4 4.1 6.9
2013K2 4.8 3.7 6
2013K3 5.1 4.1 6.3
2013K4 5.1 3.7 6.6
2014K1 5.3 3.8 7.1
2014K2 4.9 3.5 6.6
2014K3 5.2 4 6.7
2014K4 5.2 3.7 7
2015K1 5.4 3.7 7.1
2015K2 4.9 3.5 6.5
2015K3 5.1 3.6 6.8
2015K4 5.1 3.7 6.7
2016K1 5.1 3.8 6.6
2016K2 4.8 3.4 6.4
2016K3 5.4 4 6.9
2016K4 5.4 3.9 7
2017K1 5.4 4 7
2017K2 5.1 3.9 6.4
2017K3 5.5 4.3 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 13.9 23.8 23.1 6.1 2 6.1 4.3
2008 8.1 14.4 23.1 23.5 3.2 2 9.2 4.6
2009 9.2 14.1 22.3 23.9 3.3 2.3 8.3 3.8
2010 8.7 13.6 22.6 24.1 4 2.6 7 4
2011 8.7 13.7 21.8 24.6 4.3 3.1 6.8 4.3
2012 7.2 13.6 21.4 27.2 4.7 2.9 5.7 4.5
2013 7.4 13.8 20.9 27.4 4.8 3.3 5.2 4.4
2014 7.2 13.6 21.2 27.6 5.2 2.9 5.5 4.5
2015 5.6 14.1 22 27.3 5.4 2.9 5.1 5.3
2016 5.8 13.7 22.7 27.1 6.2 2.9 4.8 5.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.