3595_1851
3595_1851
kommunefakta
2018-02-18T02:09:00.000Z
no
Lødingen kommune

Kommunefakta

Lødingen - 1851 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 105 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 39 30
5-9 år 58 53
10-14 år 54 57
15-19 år 78 67
20-24 år 67 42
25-29 år 54 44
30-34 år 46 38
35-39 år 54 44
40-44 år 44 69
45-49 år 73 70
50-54 år 61 76
55-59 år 87 85
60-64 år 112 75
65-69 år 69 79
70-74 år 79 80
75-79 år 54 50
80-84 år 21 34
85-89 år 23 40
90-94 år 4 16
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 2 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 3 31 18 24 24 11 6 0 0
2017 21 3 27 17 26 18 11 8 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lødingen
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lødingen
Jordbruk, skogbruk og fiske 73
Sekundærnæringer 143
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 290
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 86
Helse- og sosialtjenester 266
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 334000 523000 273000
2006 164000 364000 544000 283000
2007 176000 383000 587000 309000
2008 197000 407000 624000 317000
2009 202000 427000 628000 341000
2010 212000 460000 648000 351000
2011 228000 481000 676000 358000
2012 234000 516000 686000 355000
2013 244000 540000 702000 335000
2014 249000 557000 730000 362000
2015 264000 578000 733000 356000
2016 269000 588000 714000 367000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lødingen
Grunnskolenivå 615
Videregående skole-nivå 725
Universitets- og høgskolenivå kort 325
Universitets- og høgskolenivå lang 63
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lødingen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 62
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 5.2 7.3
2010K3 6.6 5.7 7.6
2010K4 6.3 5 7.7
2011K1 5.9 4.6 7.5
2011K2 6.7 4.6 9.3
2011K3 8.1 5.9 10.8
2011K4 7.2 5.3 9.6
2012K1 7.2 6 8.6
2012K2 8.1 7.2 9.2
2012K3 7.6 6.7 8.6
2012K4 5.9 5.2 6.9
2013K1 6.5 5.4 8
2013K2 6.6 4.3 9.6
2013K3 5.4 3.6 7.8
2013K4 6.8 5 9.1
2014K1 7.9 6.6 9.6
2014K2 7.3 6.3 8.5
2014K3 7.4 6.1 9
2014K4 7.4 5.8 9.4
2015K1 8.1 6.3 10.4
2015K2 8.4 6.3 10.7
2015K3 7.8 5.5 10.6
2015K4 7.1 6 8.5
2016K1 6.7 4.6 9.2
2016K2 7.1 5.1 9.6
2016K3 8.5 4.7 13.3
2016K4 7.7 4.2 12
2017K1 7.4 3.8 11.6
2017K2 6.8 3.8 10.3
2017K3 7.8 3.1 13.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 5.2 17.9 37.6 2 1.5 3.6 3.3
2008 8.5 4.7 17 37.7 2.9 1.5 3 3
2009 8.9 5.2 17.5 38.4 3.2 1.8 3.1 2.9
2010 8.6 6 16.3 38.6 3.7 1.4 3.2 2.9
2011 8.3 6.8 15.7 40.6 4.6 2 3.3 2.7
2012 8.1 6.7 15.4 43.3 4.5 1.8 3.3 2.5
2013 8 6.9 15.4 41.5 4.8 1.9 3.5 2.3
2014 8.1 7.3 16.5 42.4 5.9 1.6 3 2.4
2015 8.1 6.2 15.7 43.2 6.1 1.6 2.6 1.9
2016 8.3 5.3 17.6 43.2 5.9 1.3 2.6 2.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.