3595_1029
3595_1029
kommunefakta
2018-02-25T08:42:00.000Z
no
Lindesnes kommune

Kommunefakta

Lindesnes - 1029 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 938 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 160 155
5-9 år 183 168
10-14 år 156 145
15-19 år 178 148
20-24 år 143 121
25-29 år 154 158
30-34 år 142 122
35-39 år 164 160
40-44 år 151 132
45-49 år 150 154
50-54 år 177 153
55-59 år 152 153
60-64 år 160 152
65-69 år 157 144
70-74 år 130 141
75-79 år 84 89
80-84 år 41 59
85-89 år 23 36
90-94 år 8 23
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 45 57 90 0 4 21 5 0 0
2017 6 37 51 91 3 5 25 5 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Selveier 87
Andels- / aksjeeier 1
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lindesnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 708
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 640
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 148
Helse- og sosialtjenester 469
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 344000 483000 270000
2006 164000 356000 504000 298000
2007 185000 390000 544000 292000
2008 198000 419000 582000 323000
2009 204000 434000 590000 330000
2010 206000 457000 596000 314000
2011 221000 477000 618000 316000
2012 229000 486000 655000 336000
2013 239000 521000 683000 367000
2014 244000 543000 704000 357000
2015 253000 554000 712000 371000
2016 259000 562000 708000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Grunnskolenivå 1134
Videregående skole-nivå 1843
Universitets- og høgskolenivå kort 673
Universitets- og høgskolenivå lang 153
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 5.2 6.6
2010K3 6.2 4.9 8.1
2010K4 6.5 5.3 8.2
2011K1 7.5 6.3 9.4
2011K2 6.4 5.7 7.4
2011K3 7.1 6.8 7.5
2011K4 6.3 6 6.7
2012K1 6.3 5.9 7
2012K2 5.3 4.4 6.7
2012K3 5.8 4.6 7.6
2012K4 6.3 5 8.4
2013K1 6 5.3 7
2013K2 5.5 4.7 6.6
2013K3 6.5 5.1 8.5
2013K4 6 5 7.6
2014K1 6.4 5.6 7.5
2014K2 5.2 4.2 6.8
2014K3 5.9 5.1 7.1
2014K4 5 4.1 6.3
2015K1 6 4.7 7.8
2015K2 5.7 4.1 7.8
2015K3 5.4 4.4 6.8
2015K4 5.8 4.8 7.2
2016K1 6.1 5.1 7.3
2016K2 4.9 4.5 5.4
2016K3 5.5 5.3 5.8
2016K4 6 5 7.2
2017K1 5.8 4.6 7.3
2017K2 5.9 5.2 6.7
2017K3 6.6 6.1 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 8.9 22.1 30.6 1.9 2.6 5.8 3
2008 7.5 9.5 22.6 30.3 2 2.7 4.3 3
2009 6.8 9.6 22.9 30.1 2.7 4 4.6 3.1
2010 7.5 10.8 21.7 30.4 2.9 3.1 3.9 3.6
2011 8.3 10.8 21.8 30 2.7 3.3 4.1 3.5
2012 7 11 21 31.2 3 3.1 3.6 3.3
2013 7.7 10.9 22.4 31.8 3.5 3.5 3.6 3.1
2014 6.5 11.1 21.4 33.7 3.6 3.6 3.8 3.1
2015 7 11 21.1 33 4.1 4 3.7 2.9
2016 8 10.9 21.4 30.6 4.3 4.9 4 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.