3595_0926
3595_0926
kommunefakta
2018-02-19T19:19:00.000Z
no
Lillesand kommune

Kommunefakta

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 845 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 331 348
5-9 år 404 382
10-14 år 314 353
15-19 år 404 283
20-24 år 334 270
25-29 år 286 298
30-34 år 321 344
35-39 år 363 331
40-44 år 358 355
45-49 år 380 392
50-54 år 354 357
55-59 år 340 317
60-64 år 322 320
65-69 år 289 319
70-74 år 264 241
75-79 år 168 168
80-84 år 80 103
85-89 år 51 80
90-94 år 24 41
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 35 22 64 93 45 9 42 45 11 28
2017 34 26 74 90 55 9 37 46 11 28

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lillesand
Selveier 87
Andels- / aksjeeier 1
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lillesand
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 1138
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1760
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 313
Undervisning 445
Helse- og sosialtjenester 1073
Personlig tjenesteyting 177

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 403000 507000 289000
2006 190000 411000 525000 298000
2007 206000 456000 572000 321000
2008 225000 499000 626000 354000
2009 229000 496000 629000 358000
2010 233000 514000 653000 349000
2011 248000 538000 675000 371000
2012 255000 567000 697000 372000
2013 261000 583000 735000 392000
2014 269000 599000 765000 401000
2015 271000 615000 784000 388000
2016 277000 616000 791000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lillesand
Grunnskolenivå 2065
Videregående skole-nivå 3381
Universitets- og høgskolenivå kort 2026
Universitets- og høgskolenivå lang 653
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lillesand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 25.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 3.9 6.7
2010K3 5.6 4.2 7.5
2010K4 5.2 3.9 7
2011K1 5.5 4.4 6.9
2011K2 4.9 3.7 6.3
2011K3 5.4 4.3 6.8
2011K4 5 3.9 6.5
2012K1 5.2 3.7 7.3
2012K2 5.1 3.5 7.3
2012K3 4.9 3.7 6.7
2012K4 5.6 4.4 7.2
2013K1 6.2 4.8 8.1
2013K2 5.7 4.1 7.7
2013K3 5.6 3.9 7.8
2013K4 5 3.7 6.6
2014K1 5.1 3.9 6.8
2014K2 5.4 3.9 7.2
2014K3 5.6 4 7.6
2014K4 5.6 4 7.6
2015K1 6 4.1 8.4
2015K2 5 3.3 7.1
2015K3 5.1 4 6.5
2015K4 5.2 4.4 6.1
2016K1 5.1 4.2 6.2
2016K2 4.8 3.8 6.1
2016K3 5.1 4.2 6.1
2016K4 5.2 4 6.6
2017K1 5.3 4 6.8
2017K2 5.1 3.8 6.6
2017K3 4.9 3.8 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 1.6 9.3 25.4 29.8 2.9 2.2 4.8 3.4
2008 7.9 9.7 24.4 30.1 2.7 2.6 6.6 3.3
2009 7 10.2 23.2 30.2 2.7 2.3 5.8 3.8
2010 6.3 10.6 23.3 29.3 3.2 2.1 6 3.1
2011 7.1 11.8 23.1 28.7 3.8 1.9 6.1 3.1
2012 5.8 13.2 22.1 30.7 3.8 2.3 6.7 3
2013 6 12.9 22 31.2 3.6 2.2 5.6 3.2
2014 6.1 13.6 21.3 31.3 3.5 2.2 6.8 2.9
2015 6.2 13.3 21.6 28.9 3.5 3.5 5.9 2.7
2016 6.2 13.7 22.2 30.2 3.7 3.7 5.6 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.