3595_1719
3595_1719
kommunefakta
2017-11-24T14:15:00.000Z
no
Levanger kommune

Kommunefakta

Levanger - 1719 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

20 102 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 596 579
5-9 år 619 623
10-14 år 635 640
15-19 år 675 592
20-24 år 714 765
25-29 år 684 641
30-34 år 586 561
35-39 år 593 569
40-44 år 550 589
45-49 år 691 654
50-54 år 693 671
55-59 år 607 632
60-64 år 645 614
65-69 år 532 557
70-74 år 427 475
75-79 år 295 321
80-84 år 186 259
85-89 år 108 163
90-94 år 39 86
95-99 år 9 14
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 64 285 132 53 87 85 46 49 8 6
2017 64 300 155 53 106 85 44 38 6 6

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  219 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  127 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  191 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  170 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Levanger
Selveier 76.2
Andels- / aksjeeier 7
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Levanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 462
Sekundærnæringer 2006
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2572
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 517
Undervisning 1073
Helse- og sosialtjenester 2910
Personlig tjenesteyting 273

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 376000 497000 277000
2006 176000 399000 519000 285000
2007 190000 429000 556000 308000
2008 206000 464000 598000 328000
2009 211000 474000 610000 331000
2010 216000 489000 629000 329000
2011 229000 516000 655000 344000
2012 240000 537000 682000 359000
2013 249000 554000 710000 371000
2014 260000 574000 724000 385000
2015 266000 584000 746000 389000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Levanger
Grunnskolenivå 3690
Videregående skole-nivå 6488
Universitets- og høgskolenivå kort 4253
Universitets- og høgskolenivå lang 1117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 68

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 864 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Levanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6 4.9 7.3
2010K2 5.7 4.6 7
2010K3 5.6 4.7 6.7
2010K4 5.7 4.6 6.9
2011K1 5.9 4.6 7.4
2011K2 5.3 4.1 6.9
2011K3 5.1 3.7 6.9
2011K4 4.9 3.7 6.5
2012K1 4.9 3.6 6.4
2012K2 4.9 3.6 6.5
2012K3 5.1 4.2 6.4
2012K4 5.5 4.3 6.9
2013K1 5.8 4.2 7.7
2013K2 5.1 3.8 6.8
2013K3 5.2 4.2 6.6
2013K4 5.1 3.7 6.7
2014K1 5.4 4.1 7
2014K2 5.2 4 6.6
2014K3 5.5 4.4 6.8
2014K4 5.6 4.2 7.3
2015K1 5.8 4.1 7.8
2015K2 5.1 3.6 6.8
2015K3 5.1 3.8 6.7
2015K4 5.5 4 7.2
2016K1 5.6 4.2 7.2
2016K2 5.3 4.1 6.8
2016K3 5.7 4.7 6.8
2016K4 5.7 4.5 7
2017K1 5.8 4.5 7.3
2017K2 5.2 3.8 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 10.9 23.4 27.1 2.9 3.2 6.4 3.1
2008 6.2 11.8 22.9 28.4 3.2 3.6 6.5 2.4
2009 6.1 11.9 22.3 26.7 3.2 3.3 5.6 2.3
2010 6 12.2 22.8 28.2 3.7 3.5 5.9 2.5
2011 5.8 13.2 23.2 28 3.9 3.5 3.8 3.8
2012 6 14.6 22.2 29.9 3.7 3.4 3.3 3.9
2013 5.6 13.5 21.8 29.6 3.7 3.6 3.6 4
2014 5.5 13 21.9 31.7 3.7 3.6 3.5 4
2015 6.9 13.3 21.6 29 4 3.5 3.4 4.1
2016 6.5 12.3 21.3 29.7 3.9 3.5 3.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  106 064 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.