3595_1719
3595_1719
kommunefakta
2017-05-01T02:27:00.000Z
no
Levanger kommune

Kommunefakta

Levanger - 1719 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

19 892 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 596 579
5-9 år 619 623
10-14 år 635 640
15-19 år 675 592
20-24 år 714 765
25-29 år 684 641
30-34 år 586 561
35-39 år 593 569
40-44 år 550 589
45-49 år 691 654
50-54 år 693 671
55-59 år 607 632
60-64 år 645 614
65-69 år 532 557
70-74 år 427 475
75-79 år 295 321
80-84 år 186 259
85-89 år 108 163
90-94 år 39 86
95-99 år 9 14
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 80 -1 79
1998K4 49 2 51
1999K4 46 -84 -38
2000K4 41 -83 -42
2001K4 68 45 113
2002K4 56 71 127
2003K4 56 116 172
2004K4 55 79 134
2005K4 102 -14 79
2006K4 109 -17 93
2007K4 63 120 182
2008K4 57 49 109
2009K4 69 51 116
2010K4 39 118 161
2011K4 67 115 181
2012K4 58 97 156
2013K4 60 68 134
2014K4 43 219 262
2015K4 72 62 136
2016K4 92 191 282

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  440 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Levanger
Grunnskolenivå 3692
Videregående skole-nivå 6785
Universitets- og høgskolenivå kort 4115
Universitets- og høgskolenivå lang 1080
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 80

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Levanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 462
Sekundærnæringer 2006
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2572
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 517
Undervisning 1073
Helse- og sosialtjenester 2910
Personlig tjenesteyting 273

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 376000 497000 277000
2006 176000 399000 519000 285000
2007 190000 429000 556000 308000
2008 206000 464000 598000 328000
2009 211000 474000 610000 331000
2010 216000 489000 629000 329000
2011 229000 516000 655000 344000
2012 240000 537000 682000 359000
2013 249000 554000 710000 371000
2014 260000 574000 724000 385000
2015 266000 584000 746000 389000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 10.9 23.4 27.1 2.9 3.2 6.4 3.1
2008 6.2 11.8 22.9 28.4 3.2 3.6 6.5 2.4
2009 6.1 11.9 22.3 26.7 3.2 3.3 5.6 2.3
2010 6 12.2 22.8 28.2 3.7 3.5 5.9 2.5
2011 5.8 13.2 23.2 28 3.9 3.5 3.8 3.8
2012 6 14.6 22.2 29.9 3.7 3.4 3.3 3.9
2013 5.6 13.5 21.8 29.6 3.7 3.6 3.6 4
2014 5.5 13 21.9 31.7 3.7 3.6 3.5 4
2015 6.9 13.3 21.6 29 4 3.5 3.4 4.1
2016 6.5 12.3 21.3 29.7 3.9 3.5 3.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  106 059 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.