3595_1037
3595_1037
kommunefakta
2017-11-20T10:29:00.000Z
no
Kvinesdal kommune

Kommunefakta

Kvinesdal - 1037 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 982 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 194 179
5-9 år 200 187
10-14 år 169 199
15-19 år 213 181
20-24 år 216 189
25-29 år 205 187
30-34 år 186 149
35-39 år 166 163
40-44 år 205 172
45-49 år 210 214
50-54 år 239 210
55-59 år 200 159
60-64 år 179 183
65-69 år 140 130
70-74 år 140 150
75-79 år 74 116
80-84 år 65 79
85-89 år 23 53
90-94 år 15 34
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 1 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 9 44 60 68 13 6 3 0 0
2017 12 10 43 47 55 10 6 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  78 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  69 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -2 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  0 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Kvinesdal
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kvinesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 931
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 741
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 119
Undervisning 225
Helse- og sosialtjenester 633
Personlig tjenesteyting 91

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 353000 483000 288000
2006 166000 369000 516000 309000
2007 176000 405000 561000 320000
2008 195000 436000 600000 337000
2009 203000 444000 609000 330000
2010 210000 451000 627000 328000
2011 222000 483000 672000 340000
2012 229000 512000 686000 350000
2013 244000 533000 717000 381000
2014 253000 547000 734000 377000
2015 257000 565000 744000 381000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kvinesdal
Grunnskolenivå 1508
Videregående skole-nivå 2196
Universitets- og høgskolenivå kort 743
Universitets- og høgskolenivå lang 148
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

4 020 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Kvinesdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 28.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.5 5.7 7.7
2010K2 6.1 5.7 6.5
2010K3 6.2 5.6 7
2010K4 6.4 5.3 7.9
2011K1 6.9 5.4 9
2011K2 5.9 4.6 7.7
2011K3 6.2 4.6 8.4
2011K4 5.7 3.7 8.3
2012K1 6.4 5.1 8.3
2012K2 5.6 4.1 7.6
2012K3 6.8 6 8
2012K4 6.2 5 8
2013K1 7.1 5.8 8.9
2013K2 5.5 4 7.6
2013K3 5.6 4.4 7.4
2013K4 5.5 4.3 7.2
2014K1 6.1 5.3 7.2
2014K2 6.2 5.3 7.4
2014K3 6.3 5.2 7.9
2014K4 6.3 4.5 8.8
2015K1 6.4 4.3 9.1
2015K2 5.3 4.1 6.9
2015K3 5.2 4.5 6.2
2015K4 4.7 4 5.8
2016K1 5 4.5 5.7
2016K2 5.2 4.5 6.2
2016K3 5.2 4.1 6.7
2016K4 6.4 4.8 8.3
2017K1 6.9 6 8.1
2017K2 6.3 4.8 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 6.9 23.5 34 3.3 0.9 3.6 3.2
2008 10.2 7.6 22.5 34.3 2.9 0.7 3.4 3.6
2009 10.2 8.1 22.1 33.1 2.8 0.8 3.7 4.2
2010 10.2 8.1 20.6 31.6 3 1.3 4.1 4
2011 9 8.4 18.5 30.8 3 1.3 3.9 3.7
2012 9.2 9 19.4 33 2.9 1.4 3.8 3.6
2013 6.7 9.3 19 34.8 3.7 1.7 3.8 3.6
2014 7 9.8 20.4 34.8 4.4 1.7 2.2 3.4
2015 5.8 9.6 19.3 33 5.3 1.6 3.5 3.4
2016 6.5 8.9 18.4 34.3 4.8 1.6 2.2 5.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 628 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.