3595_1238
3595_1238
kommunefakta
2018-02-25T08:42:00.000Z
no
Kvam kommune

Kommunefakta

Kvam - 1238 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 455 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 225 249
5-9 år 267 240
10-14 år 293 244
15-19 år 284 272
20-24 år 283 223
25-29 år 217 211
30-34 år 234 229
35-39 år 251 217
40-44 år 265 228
45-49 år 285 278
50-54 år 297 249
55-59 år 282 258
60-64 år 280 273
65-69 år 257 244
70-74 år 227 226
75-79 år 161 165
80-84 år 99 138
85-89 år 63 103
90-94 år 29 69
95-99 år 4 30
100 år eller eldre 2 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 150 118 58 54 71 27 15 3 0
2017 17 142 122 56 65 69 33 11 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvam
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvam
Jordbruk, skogbruk og fiske 306
Sekundærnæringer 1159
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1029
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 223
Undervisning 396
Helse- og sosialtjenester 769
Personlig tjenesteyting 139

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 353000 503000 289000
2006 169000 377000 538000 310000
2007 185000 413000 579000 334000
2008 202000 455000 626000 341000
2009 209000 459000 633000 343000
2010 216000 481000 651000 353000
2011 228000 504000 681000 334000
2012 234000 538000 715000 351000
2013 249000 558000 748000 374000
2014 259000 572000 772000 387000
2015 260000 582000 770000 400000
2016 268000 587000 780000 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvam
Grunnskolenivå 1592
Videregående skole-nivå 3208
Universitets- og høgskolenivå kort 1401
Universitets- og høgskolenivå lang 342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvam
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.7 6.5
2010K3 5.4 4.1 7.3
2010K4 5.7 4.9 6.8
2011K1 5.9 5.1 7
2011K2 5.1 4 6.6
2011K3 5.6 4.4 7.3
2011K4 5.6 4.2 7.6
2012K1 6 4.3 8.3
2012K2 5.3 3.5 7.9
2012K3 5.6 3.7 8.5
2012K4 5.8 4.1 8.2
2013K1 6.7 5.1 9
2013K2 5.3 4.1 7.1
2013K3 5.3 4.1 7.2
2013K4 4.9 3.7 6.7
2014K1 5.2 3.9 6.9
2014K2 4.7 3.5 6.5
2014K3 5.1 3.8 7
2014K4 4.8 3.7 6.4
2015K1 5.4 4.2 7
2015K2 5.6 4.2 7.6
2015K3 6 4 8.7
2015K4 6 4.1 8.5
2016K1 5.5 3.8 7.8
2016K2 4.9 3.6 6.7
2016K3 5.2 4.2 6.5
2016K4 5.5 4.5 6.8
2017K1 6.1 4.8 7.6
2017K2 5.8 4.6 7.5
2017K3 5.1 3.8 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 9.3 21.4 36.3 3.6 1.7 2.8 5.1
2008 7.2 9.3 20.7 35.9 4.2 2.1 2.8 5.7
2009 7.7 9.5 20.5 33.8 4.2 1.8 2.5 4.3
2010 7.4 9.9 21.2 33.6 4 1.9 2.6 3.3
2011 7.4 9.9 21.8 33.2 4.4 2.4 2.8 4.1
2012 6.3 10.1 21.4 34 4.3 2.7 2.9 3.3
2013 6.6 10 20.8 33.4 3.9 2.5 2.9 3.4
2014 6.2 10.2 21.1 35.5 4 2.7 3 3.5
2015 6.4 10.1 20.6 33.9 4.4 2.7 2.9 3.6
2016 5.8 9.3 20.1 33.7 4.4 2.4 2.9 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.