3595_1943
3595_1943
kommunefakta
2018-02-20T00:38:00.000Z
no
Kvænangen kommune

Kommunefakta

Kvænangen - 1943 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 228 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 26 30
5-9 år 29 27
10-14 år 29 31
15-19 år 48 34
20-24 år 38 28
25-29 år 37 32
30-34 år 35 26
35-39 år 30 28
40-44 år 38 28
45-49 år 50 46
50-54 år 44 39
55-59 år 46 32
60-64 år 44 35
65-69 år 46 46
70-74 år 47 35
75-79 år 33 34
80-84 år 20 31
85-89 år 6 17
90-94 år 2 2
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 3 4 15 0 0 3 3 0 0
2017 4 3 5 11 0 0 0 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvænangen
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvænangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 77
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 133
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50
Undervisning 47
Helse- og sosialtjenester 162
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 323000 483000 250000
2006 151000 365000 497000 282000
2007 165000 382000 546000 308000
2008 188000 410000 616000 322000
2009 193000 422000 655000 321000
2010 199000 446000 672000 342000
2011 212000 454000 701000 339000
2012 225000 502000 681000 376000
2013 238000 499000 727000 383000
2014 246000 511000 710000 371000
2015 255000 550000 738000 370000
2016 259000 550000 776000 362000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvænangen
Grunnskolenivå 412
Videregående skole-nivå 410
Universitets- og høgskolenivå kort 172
Universitets- og høgskolenivå lang 28
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvænangen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 21
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 34
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 9.4 6.8 12.6
2010K3 10.5 8.1 13.4
2010K4 9.4 8 11
2011K1 8.6 7.1 10.4
2011K2 6.9 6.3 7.7
2011K3 8.1 6.5 10.2
2011K4 8.6 5.5 12.5
2012K1 8.3 6.7 10.5
2012K2 7.3 5.8 9.3
2012K3 7.3 5 10.4
2012K4 9.6 7.4 12.4
2013K1 11.1 8.1 14.9
2013K2 8.3 7.1 9.8
2013K3 5.7 4.9 6.7
2013K4 7.4 7.2 7.7
2014K1 9.9 10.7 9
2014K2 10.2 10.6 9.7
2014K3 10.5 10.2 10.9
2014K4 8.8 6.9 11.2
2015K1 9.8 7.5 12.3
2015K2 7.2 6 8.5
2015K3 6.7 6 7.7
2015K4 5.9 5.5 6.4
2016K1 6.6 8 4.9
2016K2 8.7 7.1 10.6
2016K3 9.9 7.9 12.5
2016K4 8.1 5.9 11.1
2017K1 9.2 9.7 8.6
2017K2 8.7 9.8 7.2
2017K3 7.7 7.9 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.6 7.1 20.7 36.5 1.2 2.6 1.5 1.5
2008 11 7.5 21 35.3 1 2.7 2.3 1.7
2009 10.9 7.8 21.3 36.9 1.4 2.4 1.4 1.6
2010 10.9 7.6 19.7 35.8 1.1 3.1 1.7 1.7
2011 10.2 7.2 20 37.4 0.9 1.8 1.9 1.5
2012 10.3 7.3 20 40.5 1.2 2 1.9 1.4
2013 8.8 6 19 39.7 1 2.6 2 1.5
2014 9.9 6.6 17.8 38.9 1.5 1.9 2 1.6
2015 8.6 6.1 17.6 40 0.8 1.9 1.7 2
2016 8.7 6.1 15.8 41.1 1.5 1.7 1.8 1.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.