3595_1911
3595_1911
kommunefakta
2018-02-21T17:50:00.000Z
no
Kvæfjord kommune

Kommunefakta

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 946 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 63 69
5-9 år 82 69
10-14 år 93 75
15-19 år 121 96
20-24 år 109 110
25-29 år 100 85
30-34 år 75 71
35-39 år 55 66
40-44 år 86 101
45-49 år 121 97
50-54 år 83 104
55-59 år 96 104
60-64 år 111 107
65-69 år 104 97
70-74 år 81 92
75-79 år 57 50
80-84 år 33 41
85-89 år 25 28
90-94 år 7 16
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 7 18 23 22 35 5 3 0 0
2017 10 8 29 22 19 30 7 7 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Selveier 77.9
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 185
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 378
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 82
Undervisning 148
Helse- og sosialtjenester 467
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 368000 497000 292000
2006 170000 397000 529000 310000
2007 180000 424000 562000 304000
2008 191000 472000 608000 319000
2009 198000 478000 611000 336000
2010 206000 489000 621000 352000
2011 216000 510000 643000 348000
2012 219000 541000 676000 374000
2013 226000 571000 685000 384000
2014 234000 584000 700000 389000
2015 245000 611000 713000 381000
2016 249000 623000 717000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Grunnskolenivå 803
Videregående skole-nivå 980
Universitets- og høgskolenivå kort 500
Universitets- og høgskolenivå lang 102
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 50.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7 4.9 9.2
2010K3 8 6.2 10
2010K4 7.9 6.4 9.5
2011K1 8.5 6.2 11.1
2011K2 7.9 5.2 10.8
2011K3 9.4 6.8 12.6
2011K4 8.1 6.7 9.8
2012K1 7.6 6.4 9
2012K2 7.1 5.1 9.4
2012K3 7.3 5.9 9
2012K4 8.2 6.7 9.9
2013K1 8.8 8.1 9.6
2013K2 7.7 6.1 9.4
2013K3 7.6 6 9.5
2013K4 7.8 6 9.9
2014K1 9.3 6.7 12.3
2014K2 9.5 6.4 12.9
2014K3 8.6 6.6 11
2014K4 7.1 5.4 9
2015K1 7.9 5.8 10.2
2015K2 7.2 5.9 8.7
2015K3 7.1 6.1 8.2
2015K4 7.4 6.5 8.4
2016K1 6.8 6.2 7.4
2016K2 6.6 5.3 8.1
2016K3 8.1 6.8 9.6
2016K4 7.9 6.7 9.1
2017K1 8.5 6.4 10.7
2017K2 7.5 5.6 9.6
2017K3 7.2 4.7 10.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 4.1 16.3 52.8 2.6 1.7 3.7 1.9
2008 6.2 4.3 16.9 52.8 2.8 1.7 4.1 1.7
2009 6.1 4.5 16.9 51.4 3 1.8 3 1.8
2010 6.5 4.1 17.4 51.3 3.1 1.7 2.8 2.1
2011 6.5 4 17.1 50.5 3.1 1.8 3.3 2.1
2012 6.3 4.8 17.1 53.1 3.2 2 3 2.5
2013 6.4 5.3 17.2 51.1 3 1.9 2.6 2.1
2014 7.3 6.3 15.7 52.6 2.9 2.5 3.3 2
2015 6.6 5.8 15.1 49.7 2.9 3 2.9 1.9
2016 6.1 5.9 16.3 50.2 3.8 2.2 2.7 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.