3595_1505
3595_1505
kommunefakta
2017-11-20T07:28:00.000Z
no
Kristiansund kommune

Kommunefakta

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

24 348 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 620 567
5-9 år 691 746
10-14 år 746 665
15-19 år 820 722
20-24 år 808 698
25-29 år 832 770
30-34 år 885 722
35-39 år 794 693
40-44 år 852 762
45-49 år 933 860
50-54 år 755 782
55-59 år 771 793
60-64 år 803 839
65-69 år 780 742
70-74 år 588 625
75-79 år 356 374
80-84 år 204 308
85-89 år 119 234
90-94 år 38 108
95-99 år 4 29
100 år eller eldre 0 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 79 241 560 130 148 145 122 222 4 4
2017 80 238 538 133 167 163 124 208 7 4

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  208 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  198 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -88 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -48 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Kristiansund
Selveier 72.4
Andels- / aksjeeier 11.7
Leier 16

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kristiansund
Jordbruk, skogbruk og fiske 169
Sekundærnæringer 2368
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4412
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 599
Undervisning 836
Helse- og sosialtjenester 2429
Personlig tjenesteyting 341

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006 164000
2007 193000 435000 590000 306000
2008 211000 472000 638000 332000
2009 216000 479000 653000 340000
2010 223000 496000 673000 352000
2011 231000 530000 698000 353000
2012 243000 550000 729000 366000
2013 255000 575000 761000 384000
2014 261000 588000 788000 394000
2015 269000 597000 799000 393000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kristiansund
Grunnskolenivå 5782
Videregående skole-nivå 8172
Universitets- og høgskolenivå kort 4145
Universitets- og høgskolenivå lang 1082
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 140

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 987 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Kristiansund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 23.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.8 5.5 8.5
2010K2 6.3 5 8
2010K3 7.1 5.7 9.1
2010K4 7.1 5.5 9.2
2011K1 7.4 5.7 9.7
2011K2 6.9 5.4 8.9
2011K3 6.6 5.3 8.5
2011K4 6.2 4.6 8.2
2012K1 6.1 4.5 8.3
2012K2 6 4.3 8.3
2012K3 6.2 4.8 8.3
2012K4 6.2 4.6 8.4
2013K1 6.7 4.9 9.1
2013K2 5.9 4.4 8
2013K3 6.6 5.3 8.5
2013K4 6.2 4.7 8.3
2014K1 6 4.4 8.3
2014K2 5.7 4.1 7.8
2014K3 5.7 4.6 7.4
2014K4 5.7 4.3 7.6
2015K1 6.2 4.6 8.3
2015K2 5.8 4.5 7.5
2015K3 5.9 4.9 7.3
2015K4 6.1 4.8 7.7
2016K1 6.2 4.7 8.2
2016K2 5.7 4.2 7.5
2016K3 5.7 4.6 7.2
2016K4 5.9 4.9 7.2
2017K1 6.4 4.9 8.3
2017K2 6.1 4.9 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007
2008 6.7 9.4 21.1 33.1 3.9 3.5 5.4 5.4
2009 6 10.8 20 32 4.6 3.6 4.7 4.9
2010 5.8 11.1 20.5 31.4 4.7 3.5 5.2 4.8
2011 5.2 11.4 20.3 32.4 4.3 3.2 5.6 4.6
2012 5.4 11.2 19.6 34.7 3.8 3 5.7 4.6
2013 5.4 10.9 19.5 35.1 3.7 2.7 5.1 4.7
2014 5.3 11.3 19.3 35.3 3.3 2.9 5 4.1
2015 6 11.2 18.7 33.5 3.9 3.7 5.2 4.1
2016 6.3 10.6 18.6 33.4 4.1 3.2 5.7 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 701 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.