3595_1001
3595_1001
kommunefakta
2017-11-22T04:55:00.000Z
no
Kristiansand kommune

Kommunefakta

Kristiansand - 1001 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

91 428 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 2841 2581
5-9 år 2983 2851
10-14 år 2743 2637
15-19 år 2969 2805
20-24 år 3444 3347
25-29 år 3291 3226
30-34 år 3163 2883
35-39 år 3069 2866
40-44 år 2992 3020
45-49 år 3099 2965
50-54 år 3044 2974
55-59 år 2631 2610
60-64 år 2384 2391
65-69 år 1999 2138
70-74 år 1625 1831
75-79 år 1023 1324
80-84 år 716 1003
85-89 år 429 714
90-94 år 148 380
95-99 år 26 90
100 år eller eldre 5 8

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 384 240 1174 427 501 769 228 736 291 956
2017 394 250 1181 417 581 788 228 760 299 944

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  1 088 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  612 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  331 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  1 668 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Kristiansand
Selveier 70.2
Andels- / aksjeeier 11.8
Leier 18

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kristiansand
Jordbruk, skogbruk og fiske 160
Sekundærnæringer 7792
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15606
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2576
Undervisning 3979
Helse- og sosialtjenester 9398
Personlig tjenesteyting 2145

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 387000 508000 267000
2006 185000 408000 540000 280000
2007 201000 448000 587000 307000
2008 219000 483000 634000 328000
2009 221000 491000 642000 337000
2010 227000 507000 658000 342000
2011 239000 532000 685000 357000
2012 247000 557000 715000 359000
2013 258000 571000 737000 370000
2014 269000 591000 756000 381000
2015 273000 598000 772000 383000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kristiansand
Grunnskolenivå 16838
Videregående skole-nivå 26700
Universitets- og høgskolenivå kort 18694
Universitets- og høgskolenivå lang 6713
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 513

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 629 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Kristiansand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.8 4.7 7.3
2010K2 5.6 4.4 7.2
2010K3 6.2 4.8 7.8
2010K4 5.9 4.5 7.7
2011K1 6.3 4.8 8.1
2011K2 5.7 4.1 7.7
2011K3 5.9 4.4 7.8
2011K4 5.3 4 7
2012K1 5.5 4 7.4
2012K2 5.1 3.7 6.9
2012K3 5.5 4.2 7.2
2012K4 5.5 4.1 7.2
2013K1 5.8 4.4 7.6
2013K2 5.2 3.9 6.8
2013K3 5.5 4.3 7.1
2013K4 5.3 4.1 6.9
2014K1 5.5 4.1 7.2
2014K2 5 3.7 6.6
2014K3 5.3 4 7
2014K4 5.1 3.7 6.8
2015K1 5.2 3.8 6.8
2015K2 4.7 3.5 6.2
2015K3 5.2 4.1 6.5
2015K4 5.3 4.2 6.7
2016K1 5.3 4 6.8
2016K2 5 3.6 6.6
2016K3 5.3 4 6.8
2016K4 5.1 3.8 6.5
2017K1 5.3 3.8 6.9
2017K2 4.9 3.6 6.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 10.6 22 27 5.7 2.1 4.4 4
2008 5.3 11.2 21.1 26.2 5.2 2.1 4.1 3.9
2009 5.1 11.2 21 26.1 5.1 2.4 3.8 4.1
2010 5.7 11.9 20.8 26.2 5.3 2.9 2.8 4.3
2011 6.7 12.1 20.3 25.4 5.5 3.1 3.1 4.9
2012 6.3 12 19.7 26.4 5.1 3.4 2.7 5.8
2013 5.7 12 19.9 27.9 5.3 3.6 2.7 6.1
2014 7.1 12 19.5 26.7 5.9 3 2.8 6.5
2015 7.5 12.3 19.9 25.3 6.2 3.1 2.9 6.1
2016 7.4 11.9 19.5 24.3 6.2 3.3 3 6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 566 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.