3595_0604
3595_0604
kommunefakta
2017-10-17T00:16:00.000Z
no
Kongsberg kommune

Kommunefakta

Kongsberg - 0604 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

27 299 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 722 713
5-9 år 912 852
10-14 år 816 779
15-19 år 844 721
20-24 år 847 774
25-29 år 970 801
30-34 år 891 817
35-39 år 925 871
40-44 år 1014 928
45-49 år 1007 952
50-54 år 931 943
55-59 år 839 811
60-64 år 808 812
65-69 år 766 803
70-74 år 652 685
75-79 år 376 419
80-84 år 247 330
85-89 år 155 230
90-94 år 67 123
95-99 år 12 47
100 år eller eldre 1 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 224 266 305 118 100 79 110 173 25 29
2017 211 282 336 110 118 83 117 160 31 31

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  268 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  170 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  102 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  55 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Kongsberg
Selveier 75.3
Andels- / aksjeeier 9.7
Leier 15

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kongsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 4701
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3781
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 525
Undervisning 1041
Helse- og sosialtjenester 2601
Personlig tjenesteyting 469

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 191000 423000 542000 288000
2006 201000 444000 566000 299000
2007 220000 480000 619000 322000
2008 238000 512000 674000 344000
2009 241000 519000 682000 349000
2010 248000 542000 706000 359000
2011 259000 567000 731000 376000
2012 271000 596000 759000 394000
2013 280000 618000 792000 406000
2014 293000 640000 816000 411000
2015 296000 651000 834000 416000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kongsberg
Grunnskolenivå 4950
Videregående skole-nivå 8086
Universitets- og høgskolenivå kort 5781
Universitets- og høgskolenivå lang 2458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 132

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 200 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Kongsberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  708 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 10.2 20.3 33.1 4.3 2.7 5 3.8
2008 5.3 10.9 22.4 34.4 4 2.5 4.6 3.9
2009 8.3 11.1 20.3 32 4.4 2.3 4.2 3.6
2010 7.5 11.5 20.2 32.3 4.3 2.1 4.2 3.4
2011 8.2 13 19.6 31.3 3.6 2.1 4.2 3.3
2012 8.2 12.9 18.5 33.3 3.2 2.2 3.8 3.8
2013 7.1 12.4 19.2 32.6 3.3 2.5 3.9 3.3
2014 7.1 12.9 19.2 33.6 3.4 2.5 3.6 3.6
2015 8.1 12.1 19.7 30.8 3.4 2.4 3.6 3.6
2016 5.2 12.6 21 33.6 3.8 2.3 3.5 4.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  56 509 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.