3595_1936
3595_1936
kommunefakta
2018-01-20T17:47:00.000Z
no
Karlsøy kommune

Kommunefakta

Karlsøy - 1936 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 254 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 41
5-9 år 45 41
10-14 år 39 51
15-19 år 67 62
20-24 år 68 57
25-29 år 74 70
30-34 år 74 55
35-39 år 51 46
40-44 år 65 60
45-49 år 78 64
50-54 år 85 95
55-59 år 94 65
60-64 år 104 74
65-69 år 98 82
70-74 år 80 82
75-79 år 59 50
80-84 år 35 46
85-89 år 18 26
90-94 år 6 10
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 112 7 7 0 0 7 0 0 0
2017 8 120 10 7 3 0 14 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Selveier 88.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Karlsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 148
Sekundærnæringer 217
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 238
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 79
Helse- og sosialtjenester 294
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 322000 524000 306000
2006 168000 350000 548000 309000
2007 182000 385000 591000 323000
2008 206000 424000 635000 350000
2009 202000 434000 648000 320000
2010 216000 454000 691000 334000
2011 227000 481000 706000 332000
2012 235000 495000 745000 359000
2013 241000 523000 754000 386000
2014 251000 549000 793000 407000
2015 248000 558000 779000 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Grunnskolenivå 914
Videregående skole-nivå 639
Universitets- og høgskolenivå kort 260
Universitets- og høgskolenivå lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.3 5.2 9.5
2010K3 7.8 6.2 9.5
2010K4 8.3 6.3 10.5
2011K1 8.1 5.3 11.2
2011K2 8.7 6 11.7
2011K3 8.1 5.5 11
2011K4 7.6 5.7 9.7
2012K1 7.7 5.2 10.4
2012K2 7.9 5.5 10.8
2012K3 8.7 7.1 10.7
2012K4 9 7.1 11.1
2013K1 8 5.8 10.5
2013K2 7.2 6.1 8.4
2013K3 7.9 7 9.1
2013K4 6.8 5.7 8.1
2014K1 7 6 8.1
2014K2 8 5.4 11.1
2014K3 7.8 6.8 9
2014K4 8.6 6.3 11.2
2015K1 8.5 5 12.4
2015K2 7.4 5.7 9.3
2015K3 8.5 6.3 10.9
2015K4 8 6 10.1
2016K1 8.8 7.8 9.8
2016K2 9.2 7.6 10.8
2016K3 8.4 7.4 9.3
2016K4 8.6 8.2 9.1
2017K1 9 8.1 10.1
2017K2 8.8 6.8 11
2017K3 10.1 8.3 12.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11 6.5 22.4 35.6 1.9 1.1 4.4 1.5
2008 10.9 6.4 22.6 35.3 2.2 1.5 3.8 2.1
2009 9.9 6.5 23.3 33.7 2.2 1.7 4 2
2010 10.7 7 22 34.8 2.1 1.5 3.4 1.8
2011 10.9 7.3 19.9 35.6 1.8 1.9 4.1 1.7
2012 10.7 7 19.1 38 1.6 2.5 3.8 2
2013 10.7 6.5 18.7 36.5 1.6 2 3.5 1.9
2014 11.6 7 18.3 39.3 2 3.3 3.1 2
2015 11.3 6 15.9 38.3 1.8 3.3 3.7 1.6
2016 11 6.7 15.1 41.3 1.9 3.2 3.5 1.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.