3595_1227
3595_1227
kommunefakta
2018-02-19T19:18:00.000Z
no
Jondal kommune

Kommunefakta

Jondal - 1227 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 104 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 26 29
5-9 år 38 22
10-14 år 40 24
15-19 år 33 41
20-24 år 40 37
25-29 år 21 28
30-34 år 23 25
35-39 år 34 29
40-44 år 25 27
45-49 år 33 40
50-54 år 35 39
55-59 år 33 30
60-64 år 40 40
65-69 år 46 39
70-74 år 45 37
75-79 år 19 16
80-84 år 10 20
85-89 år 10 9
90-94 år 4 9
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 5 6 16 0 0 3 0 0 0
2017 0 3 7 15 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jondal
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jondal
Jordbruk, skogbruk og fiske 60
Sekundærnæringer 101
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 132
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 44
Helse- og sosialtjenester 133
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 351000 468000 270000
2006 180000 364000 505000 254000
2007 196000 399000 546000 286000
2008 209000 425000 595000 283000
2009 206000 441000 613000 293000
2010 212000 454000 622000 339000
2011 225000 477000 672000 356000
2012 236000 498000 711000 376000
2013 243000 534000 761000 385000
2014 256000 540000 771000 397000
2015 274000 548000 778000 439000
2016 257000 562000 817000 458000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jondal
Grunnskolenivå 188
Videregående skole-nivå 472
Universitets- og høgskolenivå kort 192
Universitets- og høgskolenivå lang 31
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Jondal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 49.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 3.6 6.9
2010K3 4.7 3.1 7.2
2010K4 4.9 2.7 8
2011K1 6.4 3.2 11.3
2011K2 5.5 1.9 10.7
2011K3 7 2.6 13.7
2011K4 5.5 1.9 10.7
2012K1 7.1 3.1 12.8
2012K2 4.8 2.6 7.9
2012K3 5.9 3.8 9.1
2012K4 5.2 3.6 7.5
2013K1 5.7 3.4 9.1
2013K2 5.3 3.5 7.9
2013K3 5 3.9 6.7
2013K4 5.5 4.6 7
2014K1 5.3 4.1 7.1
2014K2 4.2 3.2 5.7
2014K3 6.2 4.9 8.1
2014K4 5.9 4.4 8
2015K1 7.2 5.5 8.9
2015K2 5.5 4.7 6.5
2015K3 6.5 5.8 7.4
2015K4 6.6 5.6 7.9
2016K1 7.7 7.6 7.8
2016K2 6.7 5.9 7.6
2016K3 7.1 5.4 9
2016K4 6.2 4.1 8.6
2017K1 7.8 4.5 11.4
2017K2 5.7 3.9 7.7
2017K3 4.6 4.1 5.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.1 5.4 19.1 41.8 0.7 0.8 3.2 3.5
2008 10.6 6.7 17.1 43.4 1.1 1.3 3.2 2.9
2009 10.2 6.1 15.7 40.6 0.7 1.4 3.1 3.3
2010 10.3 5.8 16.8 41.6 0.8 1.4 3.3 4
2011 10.5 5.8 16.8 41.3 1.1 2 3 2.9
2012 11.2 5.7 16.6 44.7 0.9 1.9 3.3 2.8
2013 11.2 5.1 16.2 40.3 0.8 2 3.3 2.6
2014 11.1 5.9 15.9 40.3 0.7 2.4 3.8 2.6
2015 11 6.1 15.7 38.3 0.8 2.3 3.7 2.7
2016 10.5 6.6 15.4 37.4 1.5 1.9 3.8 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.