3595_0935
3595_0935
kommunefakta
2018-02-20T00:14:00.000Z
no
Iveland kommune

Kommunefakta

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 331 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 66 55
5-9 år 42 57
10-14 år 40 31
15-19 år 43 34
20-24 år 40 41
25-29 år 46 55
30-34 år 54 50
35-39 år 35 23
40-44 år 42 46
45-49 år 43 40
50-54 år 44 52
55-59 år 50 39
60-64 år 45 39
65-69 år 37 25
70-74 år 24 32
75-79 år 19 8
80-84 år 4 14
85-89 år 7 9
90-94 år 4 5
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 0 11 21 7 9 3 5 0 3
2017 3 0 12 23 7 13 5 5 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Iveland
Selveier 87.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Iveland
Jordbruk, skogbruk og fiske 18
Sekundærnæringer 229
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 144
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 26
Undervisning 46
Helse- og sosialtjenester 143
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 369000 465000 288000
2006 179000 394000 479000 277000
2007 192000 423000 537000 319000
2008 213000 462000 591000 329000
2009 217000 487000 584000 282000
2010 224000 478000 580000 303000
2011 239000 522000 591000 339000
2012 238000 553000 620000 350000
2013 255000 532000 628000 344000
2014 245000 539000 666000 359000
2015 264000 578000 666000 368000
2016 265000 582000 674000 370000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Iveland
Grunnskolenivå 325
Videregående skole-nivå 515
Universitets- og høgskolenivå kort 141
Universitets- og høgskolenivå lang 16
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Iveland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 27.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 4.6 5.7
2010K3 6.9 6.8 7
2010K4 9.2 8.3 10.8
2011K1 9.5 8.5 11.4
2011K2 8.2 6.9 10.6
2011K3 7.9 7.3 8.9
2011K4 6.4 5.2 8.4
2012K1 7.3 4.6 11.6
2012K2 6.1 4.4 8.7
2012K3 5.6 5.3 6
2012K4 5 4.9 5.2
2013K1 6.6 5.6 8.2
2013K2 5.3 4.5 6.6
2013K3 6 5.6 6.6
2013K4 6.7 6.3 7.4
2014K1 6.9 6.6 7.2
2014K2 7 7 7
2014K3 8.2 10.1 5.4
2014K4 6.9 7.8 5.7
2015K1 5.9 6.6 5
2015K2 6.2 4.2 8.8
2015K3 5.7 3.7 8.4
2015K4 6.6 5.3 8.5
2016K1 6.4 4.6 8.6
2016K2 6.8 5.8 8.2
2016K3 6.4 6.4 6.4
2016K4 5.8 5.6 6
2017K1 6.3 6.8 5.8
2017K2 6.2 6.4 6
2017K3 6.8 6.7 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 8.9 25.5 24.1 2.3 0.8 6.2 3.2
2008 11.2 9.6 23.8 22.4 3 0.9 7.7 3.5
2009 12 9.1 24.7 21 2.7 1.1 4.9 3.3
2010 11.8 11.2 21.2 20.8 3.3 2 5.4 3.9
2011 11.4 11.8 19.6 19.6 2.6 1.4 5.1 3.7
2012 13.1 11.9 19.6 21.9 3.4 1.8 5.2 4.2
2013 10.8 12.2 20.5 20.4 3.5 1.4 4.9 4.5
2014 10.5 13.3 20.7 22 3.7 1.1 5.7 3.4
2015 8.8 13.8 20.4 20.4 4.6 1.4 5.1 3.2
2016 8.8 15.7 19.9 22 4.5 1.1 5.3 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.