3595_1756
3595_1756
kommunefakta
2018-02-20T00:28:00.000Z
no
Inderøy kommune

Kommunefakta

Inderøy - 1756 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 803 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 177 190
5-9 år 221 197
10-14 år 209 227
15-19 år 253 238
20-24 år 224 198
25-29 år 187 164
30-34 år 188 175
35-39 år 188 173
40-44 år 193 195
45-49 år 227 226
50-54 år 235 250
55-59 år 226 223
60-64 år 222 227
65-69 år 232 226
70-74 år 195 184
75-79 år 104 98
80-84 år 77 83
85-89 år 33 65
90-94 år 19 38
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 28 15 51 33 41 0 11 12 0 0
2017 30 15 48 30 48 0 13 6 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Inderøy (-2017)
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Inderøy (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 239
Sekundærnæringer 768
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 821
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 230
Undervisning 327
Helse- og sosialtjenester 762
Personlig tjenesteyting 95

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 227000 505000 647000 353000
2012 242000 526000 668000 376000
2013 252000 545000 695000 378000
2014 258000 566000 721000 375000
2015 265000 581000 740000 391000
2016 269000 591000 764000 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Inderøy (-2017)
Grunnskolenivå 1292
Videregående skole-nivå 2455
Universitets- og høgskolenivå kort 1259
Universitets- og høgskolenivå lang 300
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Inderøy (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 44.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 0 0 0
2010K3 0 0 0
2010K4 0 0 0
2011K1 0 0 0
2011K2 0 0 0
2011K3 0 0 0
2011K4 0 0 0
2012K1 5.7 4.4 7.3
2012K2 5.7 4.4 7.3
2012K3 6.5 5 8.5
2012K4 6.5 4.7 8.9
2013K1 7.4 5.6 9.7
2013K2 5.9 3.8 8.6
2013K3 5.9 4 8.5
2013K4 5.5 4 7.5
2014K1 5.9 4.7 7.5
2014K2 6.4 5.3 7.8
2014K3 6.4 5.5 7.6
2014K4 5.8 4.6 7.4
2015K1 6.6 4.7 8.9
2015K2 5.9 4.3 8
2015K3 6.1 4.5 8.1
2015K4 6.1 4.6 8.1
2016K1 6.4 4.6 8.6
2016K2 5.8 3.8 8.2
2016K3 6 4.3 8
2016K4 6.2 4 8.7
2017K1 6.2 4 8.8
2017K2 5.9 3.9 8.3
2017K3 6.1 4.2 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007
2008
2009
2010
2011
2012 9.1 12.1 23.1 30.3 2.7 3.6 3.1 2.7
2013 6.4 11.2 22.4 30.7 3.1 3.4 3.7 2.6
2014 6 11.3 22.2 32.1 4.1 3.5 3.5 2.7
2015 7 10.6 21.3 27.3 4.5 3.7 3.3 3.2
2016 5.5 11.3 21.4 28.4 5.6 3.7 3.6 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.