3595_1917
3595_1917
kommunefakta
2018-02-21T17:44:00.000Z
no
Ibestad kommune

Kommunefakta

Ibestad - 1917 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 406 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21 24
5-9 år 25 24
10-14 år 42 25
15-19 år 70 39
20-24 år 39 30
25-29 år 39 37
30-34 år 22 29
35-39 år 32 17
40-44 år 30 28
45-49 år 35 39
50-54 år 51 50
55-59 år 61 46
60-64 år 57 51
65-69 år 59 60
70-74 år 58 52
75-79 år 34 37
80-84 år 27 35
85-89 år 15 29
90-94 år 5 16
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 19 0 20 0 4 3 4 0 0
2017 5 21 0 20 0 4 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ibestad
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ibestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 96
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 45
Helse- og sosialtjenester 204
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 144000 326000 484000 288000
2006 151000 329000 503000 276000
2007 169000 365000 542000 310000
2008 178000 402000 619000 314000
2009 186000 417000 626000 300000
2010 199000 422000 657000 364000
2011 206000 477000 721000 362000
2012 216000 487000 730000 411000
2013 227000 499000 722000 436000
2014 233000 533000 720000 437000
2015 242000 541000 755000 406000
2016 251000 541000 775000 443000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ibestad
Grunnskolenivå 440
Videregående skole-nivå 526
Universitets- og høgskolenivå kort 187
Universitets- og høgskolenivå lang 26
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ibestad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 3.7 7.6
2010K3 5.9 3.6 8.5
2010K4 6.1 3 9.6
2011K1 6.3 4.3 8.4
2011K2 7.7 7.5 7.9
2011K3 8.3 8.1 8.5
2011K4 7.3 8 6.6
2012K1 6.2 5.3 7.1
2012K2 5.7 4.4 7.1
2012K3 7.2 3.7 11.3
2012K4 6.6 3.6 10
2013K1 6 3.7 8.5
2013K2 5.9 4.4 7.6
2013K3 6.7 5 8.6
2013K4 5.4 4.7 6.2
2014K1 6.5 4.1 9.3
2014K2 6.1 3.1 9.6
2014K3 6.6 5.1 8.7
2014K4 6.6 4.5 9.1
2015K1 5.6 2.4 9
2015K2 4.8 3.2 6.7
2015K3 5.1 4.2 6.1
2015K4 5.6 5 6.2
2016K1 6 4.6 7.6
2016K2 5.8 4.6 7.2
2016K3 6.2 4.8 7.8
2016K4 5.8 4.6 7.3
2017K1 6.2 5.8 6.7
2017K2 5.9 5.6 6.3
2017K3 4.8 3.2 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.2 6 18.9 35.5 2.2 2 5.2 3.9
2008 10.5 6.9 18.2 38.7 2.1 1.3 5.7 3.3
2009 12.7 6 16.7 38.6 1.7 1.2 3.1 4.1
2010 11.3 5.2 16.6 39.2 1.7 1.4 3 3.4
2011 11.4 4.5 14.8 33.8 1.6 7.1 2.6 2.8
2012 11.9 5.1 13.6 37.4 1.7 10.7 2.4 3.2
2013 10.7 4.9 13.1 38.2 1.4 13 2.5 3.3
2014 10.7 5.2 12.7 37.7 1.3 12.5 2.8 2.9
2015 10.1 5.2 12.7 35.4 1.8 12.5 2.3 4
2016 10 5.3 13.5 34.7 1.7 13.7 2.9 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.