3595_1413
3595_1413
kommunefakta
2018-02-18T01:53:00.000Z
no
Hyllestad kommune

Kommunefakta

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 389 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 33
5-9 år 26 30
10-14 år 39 44
15-19 år 73 52
20-24 år 43 39
25-29 år 32 21
30-34 år 39 32
35-39 år 34 27
40-44 år 60 44
45-49 år 53 48
50-54 år 63 35
55-59 år 45 47
60-64 år 49 40
65-69 år 52 46
70-74 år 54 51
75-79 år 38 32
80-84 år 15 30
85-89 år 7 16
90-94 år 8 5
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 0 70 14 9 0 4 0 0 0
2017 5 0 72 10 11 0 7 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hyllestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 56
Sekundærnæringer 229
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 149
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 48
Helse- og sosialtjenester 160
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 330000 459000 312000
2006 164000 339000 492000 322000
2007 188000 382000 562000 318000
2008 224000 398000 591000 311000
2009 208000 418000 632000 270000
2010 213000 432000 653000 290000
2011 224000 455000 682000 309000
2012 240000 494000 709000 347000
2013 253000 525000 762000 326000
2014 266000 540000 785000 365000
2015 269000 532000 778000 394000
2016 273000 541000 780000 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Grunnskolenivå 316
Videregående skole-nivå 594
Universitets- og høgskolenivå kort 205
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 27.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 45.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 3.6 7.1
2010K3 6.4 4.8 8.9
2010K4 4.9 4.1 5.9
2011K1 4.6 3.1 6.8
2011K2 4.3 2.9 6.2
2011K3 3.8 2.6 5.5
2011K4 3.6 2.1 5.5
2012K1 4.7 3.1 6.9
2012K2 4.4 2.8 6.5
2012K3 5.2 3.9 7
2012K4 4.3 2.9 6.1
2013K1 4.1 2.3 6.7
2013K2 4.7 2.9 7
2013K3 4.6 3 6.9
2013K4 4.9 4.7 5.2
2014K1 6.3 5.6 7.3
2014K2 5.7 4.3 7.5
2014K3 7.2 5.1 10.2
2014K4 6.7 4.9 9
2015K1 5.8 5.3 6.6
2015K2 5.1 4.1 6.5
2015K3 4.8 3.7 6.2
2015K4 5.9 5 7.1
2016K1 6 5 7.2
2016K2 5.1 4.3 6.1
2016K3 5.2 4 6.9
2016K4 6.1 5.8 6.4
2017K1 5.9 5 7.2
2017K2 5.2 3.8 6.9
2017K3 5.4 4.3 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 8.2 15.6 33.6 1.3 1.6 3.8 3.9
2008 8.7 7.5 16.8 31.6 1.1 1.3 3.2 3.8
2009 7.5 7.1 17.9 30.4 1.2 1.4 4.5 3.9
2010 8.8 7.9 20.1 35.8 1.5 1.6 3.9 4
2011 8.8 7.5 18.5 35.7 1.8 1.5 4.2 4.8
2012 9.3 6.8 18.3 38.2 1.7 1.6 3.6 4
2013 8.5 5.3 18.7 39.1 2 1.5 3.4 4.1
2014 12 5.5 17.9 36.8 3.2 1.6 4.5 3.9
2015 8.8 6.6 17.8 35.9 2.9 1.2 3.7 4
2016 8.8 7.4 18.8 38.4 3.8 1.2 3.5 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.