3595_0111
3595_0111
kommunefakta
2018-02-25T08:39:00.000Z
no
Hvaler kommune

Kommunefakta

Hvaler - 0111 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 540 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 93 68
5-9 år 104 114
10-14 år 135 101
15-19 år 141 116
20-24 år 104 89
25-29 år 78 71
30-34 år 86 91
35-39 år 115 121
40-44 år 143 132
45-49 år 144 158
50-54 år 174 182
55-59 år 199 199
60-64 år 204 219
65-69 år 214 206
70-74 år 212 179
75-79 år 80 73
80-84 år 48 55
85-89 år 23 32
90-94 år 10 22
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 8 34 21 15 3 6 6 3 0
2017 19 11 34 19 14 0 7 5 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hvaler
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hvaler
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 415
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 703
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 156
Undervisning 191
Helse- og sosialtjenester 469
Personlig tjenesteyting 68

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 388000 502000 272000
2006 181000 399000 530000 295000
2007 195000 440000 573000 340000
2008 210000 473000 612000 326000
2009 223000 475000 614000 333000
2010 232000 489000 640000 342000
2011 250000 509000 673000 356000
2012 261000 531000 709000 350000
2013 271000 549000 735000 378000
2014 282000 570000 757000 402000
2015 286000 601000 766000 407000
2016 291000 610000 791000 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hvaler
Grunnskolenivå 998
Videregående skole-nivå 1601
Universitets- og høgskolenivå kort 831
Universitets- og høgskolenivå lang 269
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hvaler
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 5.2 6.7
2010K3 7.4 7.4 7.5
2010K4 7.1 6.3 8
2011K1 6.7 6.1 7.4
2011K2 7.2 6.7 7.8
2011K3 6.5 5 8.5
2011K4 6 4.8 7.6
2012K1 6.3 5 7.7
2012K2 5.2 4 6.6
2012K3 6.4 5.1 8.1
2012K4 6.7 5.3 8.4
2013K1 7 6.1 8.1
2013K2 6.4 5.5 7.6
2013K3 6 4.6 7.6
2013K4 5.2 4 6.7
2014K1 5.7 4.7 6.9
2014K2 5.6 5.2 6.2
2014K3 6.6 6 7.3
2014K4 5.7 4.8 6.7
2015K1 6.3 4.7 7.9
2015K2 6 4.4 7.7
2015K3 6.1 5.3 7
2015K4 6.1 4.3 8
2016K1 6.2 4.8 7.7
2016K2 6.4 4.7 8.1
2016K3 6.6 4.7 8.7
2016K4 6.3 5.5 7.2
2017K1 6.4 5.5 7.5
2017K2 6.6 5.6 7.6
2017K3 6.1 5.5 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 7.7 19.7 24.4 2.9 1.8 17.4 3.8
2008 5.6 9 18.9 25.1 2.1 1.9 17.2 2.9
2009 5.9 8.9 20.2 25.3 2.6 4.4 12.6 2.6
2010 6.3 9.4 19.2 22.5 2.6 7.7 12.3 2.3
2011 5.7 8.6 17.8 21.4 3.4 10 13 2
2012 5.7 8.8 17.6 23.5 4 10.3 10.9 1.9
2013 6.8 8.1 17.4 23.3 4.1 10.7 10 1.9
2014 6.6 8 18.3 26.6 3.4 8.3 10.7 1.8
2015 6.5 7.8 18.7 26.9 4.2 7.7 10.6 2.1
2016 6.4 7.8 18.6 27.4 3.9 8.1 11.2 2.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.