3595_0701
3595_0701
kommunefakta
2017-09-23T22:06:00.000Z
no
Horten kommune

Kommunefakta

Horten - 0701 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

27 270 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 719 658
5-9 år 832 792
10-14 år 819 763
15-19 år 914 853
20-24 år 945 814
25-29 år 843 759
30-34 år 809 753
35-39 år 811 747
40-44 år 883 947
45-49 år 1018 1017
50-54 år 946 964
55-59 år 930 895
60-64 år 768 842
65-69 år 737 815
70-74 år 664 745
75-79 år 402 492
80-84 år 269 376
85-89 år 166 249
90-94 år 57 126
95-99 år 13 46
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 82 187 269
1998K4 16 95 111
1999K4 24 184 208
2000K4 20 279 299
2001K4 51 210 261
2002K4 -17 273 256
2003K4 36 71 107
2004K4 3 105 108
2005K4 20 95 103
2006K4 -17 156 140
2007K4 19 71 87
2008K4 12 360 373
2009K4 45 155 207
2010K4 34 325 358
2011K4 63 203 271
2012K4 39 249 288
2013K4 15 141 156
2014K4 45 107 152
2015K4 2 271 275
2016K4 -20 39 24

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Horten
Selveier 66.5
Andels- / aksjeeier 15
Leier 18.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Horten
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 2711
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4239
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 960
Undervisning 1126
Helse- og sosialtjenester 2576
Personlig tjenesteyting 428

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 382000 515000 278000
2006 186000 399000 543000 289000
2007 201000 431000 579000 314000
2008 217000 466000 623000 331000
2009 216000 469000 633000 333000
2010 224000 486000 645000 334000
2011 231000 512000 672000 346000
2012 240000 538000 691000 364000
2013 251000 545000 712000 369000
2014 260000 561000 736000 384000
2015 264000 573000 748000 386000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Horten
Grunnskolenivå 5727
Videregående skole-nivå 8830
Universitets- og høgskolenivå kort 5352
Universitets- og høgskolenivå lang 1521
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 168

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 542 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Horten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  889 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 10.7 20.4 34 4 3.2 4.7 3.5
2008 7 11.8 20.4 34.7 4.5 3.2 5.1 3.3
2009 6.5 11.6 20.1 33 4.9 3.1 4.6 3
2010 6.1 11.7 20.2 32.7 4.8 3.7 4.6 3.2
2011 6.2 12.6 19.8 32.3 5 4.2 4.8 3
2012 5.9 13 20.4 34.4 4.5 4.4 4.6 3
2013 5.4 12.2 19.6 33.6 4.6 4.4 4.5 3.1
2014 6.2 12.5 19.9 36.4 4.7 4.3 5 2.9
2015 6.3 11.8 20 33.2 5.1 3.9 4.9 2.7
2016 6.6 11.7 20.6 33.7 5.6 3.8 4.6 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 541 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.