3595_1106
3595_1106
kommunefakta
2017-11-20T08:23:00.000Z
no
Haugesund kommune

Kommunefakta

Haugesund - 1106 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

37 220 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1090 993
5-9 år 1127 1082
10-14 år 1150 1058
15-19 år 1212 1144
20-24 år 1336 1208
25-29 år 1334 1258
30-34 år 1362 1198
35-39 år 1434 1231
40-44 år 1483 1271
45-49 år 1499 1305
50-54 år 1235 1112
55-59 år 1127 1068
60-64 år 984 1075
65-69 år 938 921
70-74 år 720 741
75-79 år 425 546
80-84 år 254 433
85-89 år 177 318
90-94 år 70 169
95-99 år 13 60
100 år eller eldre 1 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 153 378 1272 164 103 100 201 195 28 202
2017 145 391 1259 155 128 112 209 202 33 203

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  406 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  332 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  144 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -52 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Haugesund
Selveier 72.8
Andels- / aksjeeier 9.9
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Haugesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 4090
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 854
Undervisning 1586
Helse- og sosialtjenester 3987
Personlig tjenesteyting 611

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 394000 523000 271000
2006 187000 416000 556000 281000
2007 208000 455000 606000 305000
2008 226000 487000 657000 326000
2009 228000 494000 664000 337000
2010 231000 509000 687000 346000
2011 242000 538000 708000 358000
2012 255000 562000 738000 369000
2013 266000 584000 769000 384000
2014 275000 599000 791000 396000
2015 276000 608000 799000 393000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Haugesund
Grunnskolenivå 7403
Videregående skole-nivå 11866
Universitets- og høgskolenivå kort 7290
Universitets- og høgskolenivå lang 2410
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 182

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 903 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Haugesund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.2 4.2 6.7
2010K2 4.9 3.9 6.3
2010K3 5.5 4.4 7.1
2010K4 5.4 4.2 7
2011K1 5.8 4.3 7.7
2011K2 5.4 4.2 7.1
2011K3 5.5 4.4 6.8
2011K4 5.1 3.8 6.8
2012K1 5 3.5 7.1
2012K2 4.5 3 6.4
2012K3 4.9 3.6 6.6
2012K4 5.1 3.7 7
2013K1 5.4 3.9 7.3
2013K2 4.4 3.2 6
2013K3 4.8 3.6 6.5
2013K4 4.9 3.5 6.8
2014K1 5 3.7 6.8
2014K2 4.5 3.2 6.3
2014K3 4.8 3.7 6.4
2014K4 4.9 3.7 6.4
2015K1 5.1 3.8 6.7
2015K2 4.7 3.5 6.2
2015K3 4.9 3.8 6.3
2015K4 5 3.8 6.5
2016K1 5.1 3.8 6.6
2016K2 5 3.8 6.5
2016K3 5.5 4 7.2
2016K4 5.5 4.1 7
2017K1 5.7 4.3 7.4
2017K2 5.2 3.8 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 12.2 21 31.9 4.3 3.3 4.7 5.9
2008 6.7 13.4 20 32.1 4.6 3 4.4 5.4
2009 6.2 13.7 19.6 30.5 4.8 2.9 4.8 5.4
2010 5.5 13.6 19.9 30.5 4.8 3.1 5.4 5.3
2011 5.8 13.3 19.8 31 5.2 3 4.9 5.2
2012 6.1 12.3 19.5 33 5.1 3 4 5.2
2013 5.4 12.7 19.2 33.5 5.2 2.9 3.9 5.5
2014 5.5 12.4 19 32.2 5.3 3 4.6 5.5
2015 5.3 13.1 19 30.8 5.9 3.2 4.2 5.3
2016 4.9 12.9 18.5 30.8 6.2 3 4.7 5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  48 335 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.