3595_2015
3595_2015
kommunefakta
2018-02-25T08:06:00.000Z
no
Hasvik kommune

Kommunefakta

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 022 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 27
5-9 år 23 25
10-14 år 24 18
15-19 år 27 26
20-24 år 31 22
25-29 år 40 29
30-34 år 50 29
35-39 år 50 19
40-44 år 27 30
45-49 år 47 32
50-54 år 39 48
55-59 år 33 25
60-64 år 33 30
65-69 år 35 29
70-74 år 32 26
75-79 år 13 24
80-84 år 13 11
85-89 år 8 11
90-94 år 4 3
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 21 61 56 5 0 0 4 0 0 0
2017 18 59 58 5 0 0 4 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hasvik
Selveier 75.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hasvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 111
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 21
Undervisning 29
Helse- og sosialtjenester 112
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 352000 507000 260000
2006 179000 384000 545000 243000
2007 185000 389000 576000 304000
2008 200000 422000 639000 352000
2009 211000 432000 646000 372000
2010 220000 475000 629000 375000
2011 229000 492000 655000 378000
2012 235000 491000 689000 371000
2013 238000 522000 692000 358000
2014 248000 524000 671000 363000
2015 257000 545000 734000 377000
2016 268000 556000 739000 365000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hasvik
Grunnskolenivå 372
Videregående skole-nivå 306
Universitets- og høgskolenivå kort 129
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hasvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern -0.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8 7.2 8.9
2010K3 8.1 8.4 7.8
2010K4 7.5 6.8 8.3
2011K1 6.2 4.6 8.2
2011K2 8.2 8.1 8.3
2011K3 8.9 10.1 7.3
2011K4 7.2 7 7.4
2012K1 7.1 5.2 9.4
2012K2 5.4 4.6 6.4
2012K3 6.9 6 8.1
2012K4 5.5 4 7.3
2013K1 5.1 4.1 6.4
2013K2 4.9 5 4.8
2013K3 4.6 6.1 2.5
2013K4 7.7 6.7 8.8
2014K1 9.1 7 11.8
2014K2 9.4 7 12.4
2014K3 8.8 6.7 11.5
2014K4 8.4 5.9 11.4
2015K1 6.7 3.3 10.4
2015K2 6.5 4.4 9
2015K3 7.3 6.3 8.3
2015K4 5.1 4.2 6.1
2016K1 5.4 4 7
2016K2 6.3 4.7 8.3
2016K3 7.6 6.4 9.1
2016K4 7.9 7.1 8.8
2017K1 8 7.3 8.9
2017K2 7.5 7.4 7.6
2017K3 7.8 6.2 9.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.2 5.6 21.7 28.8 2 1.3 7.4 1.7
2008 13 5.8 22.2 28 2.2 1.2 7.8 1.7
2009 12.6 5.6 20.8 28.4 2.3 0.9 7.3 1.7
2010 11.8 6.1 21.6 30 2.6 0.8 5.3 1.8
2011 12.8 7.5 17.7 31 2.4 1 7.3 1.6
2012 12.3 8.4 17.7 34.2 2.7 1.1 5.8 1.7
2013 12.6 7.6 16.7 33.3 2.6 1.2 7.9 1.4
2014 11.5 8.1 15.8 37.9 2.9 1.6 5.6 1.5
2015 11.8 7.7 15.2 34.9 2.5 3.5 5.5 1.5
2016 11.5 6.4 15.2 34.6 3 5.1 6.1 1.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.