3595_1903
3595_1903
kommunefakta
2017-11-22T04:59:00.000Z
no
Harstad kommune

Kommunefakta

Harstad - 1903 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

24 864 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 704 646
5-9 år 747 733
10-14 år 726 687
15-19 år 771 735
20-24 år 911 798
25-29 år 836 769
30-34 år 744 732
35-39 år 749 721
40-44 år 842 782
45-49 år 900 870
50-54 år 847 804
55-59 år 762 807
60-64 år 773 801
65-69 år 755 754
70-74 år 588 636
75-79 år 385 405
80-84 år 213 330
85-89 år 139 233
90-94 år 52 121
95-99 år 5 31
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 75 62 225 79 113 158 55 88 21 8
2017 77 53 234 80 117 139 59 85 19 10

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  231 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  190 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  108 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  11 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Harstad - Hárstták
Selveier 70.8
Andels- / aksjeeier 11.5
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Harstad - Hárstták
Jordbruk, skogbruk og fiske 182
Sekundærnæringer 1920
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4357
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1092
Undervisning 990
Helse- og sosialtjenester 3145
Personlig tjenesteyting 417

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 252000 549000 702000 374000
2013 261000 565000 738000 370000
2014 269000 588000 766000 389000
2015 274000 602000 778000 390000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Harstad - Hárstták
Grunnskolenivå 5573
Videregående skole-nivå 7765
Universitets- og høgskolenivå kort 4835
Universitets- og høgskolenivå lang 1440
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 103

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 293 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Harstad - Hárstták
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 0 0 0
2010K2 0 0 0
2010K3 0 0 0
2010K4 0 0 0
2011K1 0 0 0
2011K2 0 0 0
2011K3 0 0 0
2011K4 0 0 0
2012K1 0 0 0
2012K2 0 0 0
2012K3 0 0 0
2012K4 0 0 0
2013K1 6.8 5.3 8.6
2013K2 6.3 5.2 7.8
2013K3 6.5 5.1 8.3
2013K4 6.5 5.1 8.3
2014K1 6.8 5.4 8.5
2014K2 6.2 4.8 7.9
2014K3 6.3 5.2 7.7
2014K4 6.6 4.9 8.6
2015K1 6.8 5 8.8
2015K2 6 4.3 8
2015K3 6.3 5 7.8
2015K4 6.3 4.9 7.8
2016K1 6.2 4.7 7.9
2016K2 5.7 4.3 7.4
2016K3 5.9 4.6 7.4
2016K4 6.1 4.7 7.8
2017K1 6.1 4.7 7.7
2017K2 5.8 4.3 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 5.7 11.4 19.3 34.7 4.3 3 5.5 3.4
2014 5.3 10.7 18.8 33.1 4.4 2.8 6 3.3
2015 5.3 11.2 18.8 32.3 4.7 2.9 5.8 3.4
2016 5.3 10.7 19.3 32.5 4.7 2.9 5.2 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  91 576 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.