3595_1517
3595_1517
kommunefakta
2017-11-20T10:36:00.000Z
no
Hareid kommune

Kommunefakta

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 153 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 177 146
5-9 år 183 170
10-14 år 154 155
15-19 år 182 155
20-24 år 175 150
25-29 år 166 177
30-34 år 188 156
35-39 år 169 165
40-44 år 195 152
45-49 år 149 167
50-54 år 161 152
55-59 år 177 154
60-64 år 166 141
65-69 år 143 139
70-74 år 102 95
75-79 år 63 90
80-84 år 52 63
85-89 år 33 59
90-94 år 15 33
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 67 222 15 47 21 19 14 0 0
2017 12 68 236 11 15 21 20 15 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  57 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  44 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -17 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -12 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hareid
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hareid
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 828
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 787
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 105
Undervisning 172
Helse- og sosialtjenester 445
Personlig tjenesteyting 67

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 351000 506000 288000
2006 177000 381000 546000 298000
2007 194000 411000 608000 319000
2008 213000 455000 659000 349000
2009 223000 459000 667000 341000
2010 221000 473000 677000 337000
2011 232000 515000 692000 362000
2012 247000 542000 718000 386000
2013 259000 571000 729000 379000
2014 277000 588000 757000 394000
2015 281000 615000 753000 404000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hareid
Grunnskolenivå 1214
Videregående skole-nivå 1700
Universitets- og høgskolenivå kort 800
Universitets- og høgskolenivå lang 168
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 288 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hareid
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -1.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 4.2 8.9
2010K2 5.5 4 7.7
2010K3 6.3 5.4 7.7
2010K4 5.8 4.3 8
2011K1 6.2 4.8 8.3
2011K2 5.8 4.5 7.7
2011K3 6 5 7.4
2011K4 5.9 4.9 7.4
2012K1 6 4.4 8.3
2012K2 5.4 3.8 7.8
2012K3 5.6 3.5 8.6
2012K4 5.1 3.5 7.3
2013K1 5.4 3.6 7.9
2013K2 5 3.8 6.8
2013K3 5 3.8 6.7
2013K4 5.6 4.1 7.6
2014K1 5.3 3.6 7.8
2014K2 4.8 3.5 6.7
2014K3 5 3.5 7.1
2014K4 5.7 3.4 9
2015K1 6.4 4.1 9.6
2015K2 6.4 4.4 9.2
2015K3 6.6 5.2 8.6
2015K4 6.7 5.2 8.7
2016K1 6.9 5.5 8.7
2016K2 6.4 4.7 8.7
2016K3 6.2 4.7 8.1
2016K4 6.1 4.2 8.6
2017K1 6.3 4 9.3
2017K2 5.9 4.4 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.1 10.9 24.8 27.4 2.4 1.9 8.1 2.6
2008 8.4 11.8 25.8 29.7 2 2.2 4.4 3.3
2009 7.6 11.4 25.3 30.2 2.8 2.2 3.6 3.3
2010 8.2 11 24.7 29.5 2.9 2.5 5.3 3.3
2011 9.1 11.9 23.4 28.8 2.9 2.5 5.9 2.8
2012 9 12.5 23.1 31.4 2.6 3.1 5 2.6
2013 9.2 12.5 21.8 30.2 2.2 3.8 6 2.5
2014 10.4 13.4 20.9 31.6 2.4 2.9 6.1 2.3
2015 11.5 12.6 21.9 29.3 2.6 2.8 5.6 2
2016 9.4 13.3 22 31 2.8 2.4 5 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  62 469 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.