3595_1119
3595_1119
kommunefakta
2017-09-25T22:39:00.000Z
no
Hå kommune

Kommunefakta

Hå - 1119 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

18 782 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 726 708
5-9 år 752 772
10-14 år 678 605
15-19 år 697 636
20-24 år 632 589
25-29 år 724 655
30-34 år 716 651
35-39 år 710 649
40-44 år 670 550
45-49 år 674 549
50-54 år 585 517
55-59 år 518 456
60-64 år 478 485
65-69 år 375 389
70-74 år 317 323
75-79 år 217 208
80-84 år 129 145
85-89 år 83 98
90-94 år 28 66
95-99 år 11 28
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 133 19 152
1998K4 139 67 206
1999K4 134 77 211
2000K4 124 -25 99
2001K4 116 69 185
2002K4 114 102 216
2003K4 108 43 151
2004K4 144 70 214
2005K4 130 -31 99
2006K4 130 61 189
2007K4 154 213 366
2008K4 179 332 511
2009K4 193 200 393
2010K4 189 292 480
2011K4 207 222 422
2012K4 188 203 391
2013K4 169 309 480
2014K4 174 238 413
2015K4 163 -95 63
2016K4 183 20 209

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Jordbruk, skogbruk og fiske 752
Sekundærnæringer 3480
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2568
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 368
Undervisning 691
Helse- og sosialtjenester 1663
Personlig tjenesteyting 257

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 184000 390000 514000 280000
2006 203000 416000 545000 311000
2007 231000 452000 598000 322000
2008 246000 487000 641000 345000
2009 245000 490000 645000 345000
2010 248000 516000 660000 359000
2011 260000 546000 685000 379000
2012 273000 575000 706000 371000
2013 284000 597000 729000 393000
2014 297000 624000 751000 407000
2015 300000 628000 767000 409000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Grunnskolenivå 4501
Videregående skole-nivå 6427
Universitets- og høgskolenivå kort 2425
Universitets- og høgskolenivå lang 589
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 83

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 949 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 28.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  362 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 10.6 23.1 32.6 2.5 2.1 5.2 4.8
2008 6.4 12 23 32.8 2.1 2.2 5 4.8
2009 6.1 12.7 22.4 31.2 2 1.9 5.4 5.9
2010 6.2 14.1 23 31.3 2.5 1.8 5.1 4.6
2011 6.2 15.4 22.6 31 2.3 2 5 4.3
2012 6 15.8 21.8 32.7 2.1 2.4 4.7 4.7
2013 6.1 15.9 21.3 31.9 2 2.8 5.3 4.4
2014 5.7 16.5 22 32 2.3 2.4 5.8 4.1
2015 6.4 15.7 23 30.2 2.9 2.4 5.6 3.7
2016 6.2 15.2 23.5 30.1 3.4 2.6 5.1 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  55 534 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.