3595_0904
3595_0904
kommunefakta
2018-02-21T17:45:00.000Z
no
Grimstad kommune

Kommunefakta

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 953 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 680 662
5-9 år 752 725
10-14 år 756 776
15-19 år 835 749
20-24 år 944 825
25-29 år 786 703
30-34 år 706 662
35-39 år 686 715
40-44 år 833 790
45-49 år 837 777
50-54 år 712 707
55-59 år 649 669
60-64 år 627 562
65-69 år 558 590
70-74 år 479 520
75-79 år 273 317
80-84 år 209 221
85-89 år 89 157
90-94 år 35 90
95-99 år 5 20
100 år eller eldre 2 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 88 187 489 167 162 122 59 34 22 56
2017 90 184 480 159 197 116 65 32 21 57

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grimstad
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grimstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 229
Sekundærnæringer 1992
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3697
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 764
Undervisning 1151
Helse- og sosialtjenester 2110
Personlig tjenesteyting 358

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 381000 488000 261000
2006 179000 399000 513000 269000
2007 194000 431000 556000 296000
2008 210000 466000 606000 320000
2009 212000 474000 611000 337000
2010 218000 484000 630000 348000
2011 227000 513000 660000 343000
2012 234000 540000 693000 348000
2013 245000 545000 722000 365000
2014 254000 560000 739000 381000
2015 259000 571000 754000 385000
2016 267000 576000 758000 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grimstad
Grunnskolenivå 4498
Videregående skole-nivå 6823
Universitets- og høgskolenivå kort 4518
Universitets- og høgskolenivå lang 1458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 117

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Grimstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 29.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4 7.4
2010K3 6.3 5 8.1
2010K4 6 4.4 8
2011K1 6.2 4.7 8.2
2011K2 5.6 4.5 7.1
2011K3 5.7 4.3 7.6
2011K4 5.2 3.9 7
2012K1 5.4 4.1 7
2012K2 5.2 3.9 6.8
2012K3 5.4 4 7.2
2012K4 5.2 3.7 7.2
2013K1 5.7 4.2 7.7
2013K2 5 3.7 6.7
2013K3 5.5 4.3 7
2013K4 5.8 4.6 7.3
2014K1 6.1 4.8 7.8
2014K2 5.5 4.1 7.2
2014K3 5.8 4.5 7.5
2014K4 5.3 4.1 6.9
2015K1 5.8 4.3 7.6
2015K2 5 3.6 6.7
2015K3 5.4 4.2 6.8
2015K4 5.4 4.2 6.8
2016K1 5.4 4.1 7.1
2016K2 4.8 3.4 6.5
2016K3 5.2 4 6.7
2016K4 5.3 3.9 6.9
2017K1 5.5 4.2 7.1
2017K2 5 3.6 6.8
2017K3 5.3 3.9 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 10.4 26.8 25.4 4.1 2.2 4.8 2.7
2008 6.4 12.1 27 26.4 4.1 2.1 4.9 2.9
2009 6 12.6 26 25.6 4.1 2 4.6 2.8
2010 5.5 12.2 26.8 26.1 5.1 2.4 4.8 2.8
2011 5.9 12.9 24.4 26.9 5.3 2.9 5.5 2.8
2012 5.8 11.8 23.3 27.5 4.6 3.5 6.9 3.1
2013 5.6 12.2 22.4 27.2 4.8 3.8 6.9 3
2014 6 12.2 22.3 28.1 4.9 3.7 6.9 3.2
2015 6.2 11.7 21.6 27.1 4.8 3.5 6.8 3.9
2016 5.8 11.1 21.8 27.5 5.7 3.4 6.7 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.