3595_0904
3595_0904
kommunefakta
2017-11-22T04:55:00.000Z
no
Grimstad kommune

Kommunefakta

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

22 953 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 680 662
5-9 år 752 725
10-14 år 756 776
15-19 år 835 749
20-24 år 944 825
25-29 år 786 703
30-34 år 706 662
35-39 år 686 715
40-44 år 833 790
45-49 år 837 777
50-54 år 712 707
55-59 år 649 669
60-64 år 627 562
65-69 år 558 590
70-74 år 479 520
75-79 år 273 317
80-84 år 209 221
85-89 år 89 157
90-94 år 35 90
95-99 år 5 20
100 år eller eldre 2 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 88 187 489 167 162 122 59 34 22 56
2017 90 184 480 159 197 116 65 32 21 57

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  246 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  159 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  53 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  189 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Grimstad
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Grimstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 229
Sekundærnæringer 1992
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3697
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 764
Undervisning 1151
Helse- og sosialtjenester 2110
Personlig tjenesteyting 358

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 381000 488000 261000
2006 179000 399000 513000 269000
2007 194000 431000 556000 296000
2008 210000 466000 606000 320000
2009 212000 474000 611000 337000
2010 218000 484000 630000 348000
2011 227000 513000 660000 343000
2012 234000 540000 693000 348000
2013 245000 545000 722000 365000
2014 254000 560000 739000 381000
2015 259000 571000 754000 385000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Grimstad
Grunnskolenivå 4498
Videregående skole-nivå 6823
Universitets- og høgskolenivå kort 4518
Universitets- og høgskolenivå lang 1458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 117

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 042 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Grimstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 29.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.8 4.2 8
2010K2 5.5 4 7.4
2010K3 6.3 5 8.1
2010K4 6 4.4 8
2011K1 6.2 4.7 8.2
2011K2 5.6 4.5 7.1
2011K3 5.7 4.3 7.6
2011K4 5.2 3.9 7
2012K1 5.4 4.1 7
2012K2 5.2 3.9 6.8
2012K3 5.4 4 7.2
2012K4 5.2 3.7 7.2
2013K1 5.7 4.2 7.7
2013K2 5 3.7 6.7
2013K3 5.5 4.3 7
2013K4 5.8 4.6 7.3
2014K1 6.1 4.8 7.8
2014K2 5.5 4.1 7.2
2014K3 5.8 4.5 7.5
2014K4 5.3 4.1 6.9
2015K1 5.8 4.3 7.6
2015K2 5 3.6 6.7
2015K3 5.4 4.2 6.8
2015K4 5.4 4.2 6.8
2016K1 5.4 4.1 7.1
2016K2 4.8 3.4 6.5
2016K3 5.2 4 6.7
2016K4 5.3 3.9 6.9
2017K1 5.5 4.2 7.1
2017K2 5 3.6 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 10.4 26.8 25.4 4.1 2.2 4.8 2.7
2008 6.4 12.1 27 26.4 4.1 2.1 4.9 2.9
2009 6 12.6 26 25.6 4.1 2 4.6 2.8
2010 5.5 12.2 26.8 26.1 5.1 2.4 4.8 2.8
2011 5.9 12.9 24.4 26.9 5.3 2.9 5.5 2.8
2012 5.8 11.8 23.3 27.5 4.6 3.5 6.9 3.1
2013 5.6 12.2 22.4 27.2 4.8 3.8 6.9 3
2014 6 12.2 22.3 28.1 4.9 3.7 6.9 3.2
2015 6.2 11.7 21.6 27.1 4.8 3.5 6.8 3.9
2016 5.8 11.1 21.8 27.5 5.7 3.4 6.7 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  54 399 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.