3595_1122
3595_1122
kommunefakta
2018-02-19T19:19:00.000Z
no
Gjesdal kommune

Kommunefakta

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 871 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 493 464
5-9 år 481 479
10-14 år 399 394
15-19 år 442 418
20-24 år 415 376
25-29 år 475 443
30-34 år 478 470
35-39 år 451 416
40-44 år 419 373
45-49 år 433 387
50-54 år 411 386
55-59 år 350 310
60-64 år 259 252
65-69 år 229 225
70-74 år 167 158
75-79 år 95 106
80-84 år 55 77
85-89 år 25 42
90-94 år 8 27
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 138 355 171 42 65 27 4 3 0
2017 14 144 352 177 53 64 29 15 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Selveier 88.8
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 11

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 199
Sekundærnæringer 2066
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2142
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 194
Undervisning 406
Helse- og sosialtjenester 1037
Personlig tjenesteyting 189

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 403000 515000 294000
2006 195000 429000 547000 321000
2007 211000 474000 605000 330000
2008 235000 503000 657000 345000
2009 240000 515000 663000 363000
2010 240000 539000 677000 377000
2011 260000 578000 684000 382000
2012 271000 606000 724000 392000
2013 296000 629000 752000 408000
2014 297000 666000 772000 407000
2015 305000 669000 780000 401000
2016 303000 683000 788000 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Grunnskolenivå 2638
Videregående skole-nivå 3929
Universitets- og høgskolenivå kort 1772
Universitets- og høgskolenivå lang 446
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 24.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.3 3 6
2010K3 4.5 3.6 5.8
2010K4 4.8 3.9 6.2
2011K1 4.7 3.8 5.9
2011K2 4.4 3.8 5.2
2011K3 4.6 4.1 5.3
2011K4 4.5 3.3 6.2
2012K1 4.7 3.5 6.4
2012K2 4 3 5.5
2012K3 4 3 5.4
2012K4 4.1 2.9 5.7
2013K1 4.5 3.4 5.9
2013K2 4.1 2.9 5.9
2013K3 4.2 3 5.9
2013K4 4.6 3 6.8
2014K1 4.6 3.3 6.3
2014K2 4 2.9 5.6
2014K3 4.1 3.5 5
2014K4 4.6 3.4 6.3
2015K1 4.8 3.3 6.6
2015K2 4.4 3 6.2
2015K3 4.8 3.4 6.5
2015K4 4.9 3.5 6.5
2016K1 5.2 3.8 7
2016K2 4.6 3.4 6.2
2016K3 5 3.5 6.8
2016K4 5.1 3.3 7.3
2017K1 5.2 3.6 7.1
2017K2 4.7 3.3 6.5
2017K3 4.6 3.6 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 13.6 29.8 22.6 2.7 1.5 4.3 3.9
2008 6.5 13.5 29.2 23.3 3.2 1.3 4.5 3.6
2009 6.7 14.7 27.5 23.3 3.2 1.6 4.4 3.3
2010 6.3 14.9 26.6 22.4 3.6 1.7 4.3 3.2
2011 6.4 16.3 26.1 23 4 1.8 4.2 3.4
2012 6.6 16.6 25.9 23.9 4 2.3 4.3 2.9
2013 6.5 17.8 25 23.4 4.2 2.8 4.5 3.7
2014 5.7 18.8 24.1 23.3 4.8 2.7 4.5 3.6
2015 5.7 18.1 22.5 21.9 5.3 2.6 4.5 4.7
2016 5.6 17.9 23.1 23.2 6 2.7 4.5 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.