3595_1838
3595_1838
kommunefakta
2018-02-21T17:54:00.000Z
no
Gildeskål kommune

Kommunefakta

Gildeskål - 1838 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 008 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 42
5-9 år 49 66
10-14 år 48 54
15-19 år 69 51
20-24 år 59 42
25-29 år 62 53
30-34 år 51 44
35-39 år 60 63
40-44 år 79 50
45-49 år 64 53
50-54 år 68 71
55-59 år 68 67
60-64 år 85 68
65-69 år 79 74
70-74 år 61 58
75-79 år 33 43
80-84 år 32 34
85-89 år 13 29
90-94 år 4 22
95-99 år 0 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 34 23 14 37 19 25 4 0 0
2017 5 33 30 15 43 22 28 4 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gildeskål
Jordbruk, skogbruk og fiske 105
Sekundærnæringer 193
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 199
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 107
Helse- og sosialtjenester 234
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 338000 484000 263000
2006 165000 352000 511000 296000
2007 177000 380000 557000 303000
2008 202000 421000 628000 302000
2009 203000 437000 618000 322000
2010 209000 457000 652000 350000
2011 232000 483000 682000 340000
2012 240000 515000 711000 319000
2013 268000 545000 733000 347000
2014 270000 540000 744000 334000
2015 259000 555000 741000 389000
2016 279000 557000 782000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Grunnskolenivå 616
Videregående skole-nivå 664
Universitets- og høgskolenivå kort 303
Universitets- og høgskolenivå lang 84
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 4.1 6.5
2010K3 5.6 3.8 7.7
2010K4 6.2 4.5 8.2
2011K1 6.8 4.6 9.4
2011K2 6.9 5.1 9.1
2011K3 6.4 5.6 7.4
2011K4 6.5 5.2 8
2012K1 5.9 5.5 6.3
2012K2 6 4.7 7.6
2012K3 7.1 6 8.3
2012K4 7 5 9.2
2013K1 7.8 6.4 9.6
2013K2 6.6 5.1 8.3
2013K3 6.7 5.4 8.3
2013K4 7.3 5.5 9.3
2014K1 5 3.1 7.2
2014K2 5.9 3.7 8.5
2014K3 5.3 3.7 7.3
2014K4 5.6 4.5 7.1
2015K1 5.9 4.8 7.4
2015K2 5.3 4.6 6.2
2015K3 5 4.5 5.7
2015K4 6.8 5.1 8.9
2016K1 6.3 4.9 7.9
2016K2 5.4 4.5 6.6
2016K3 5.7 4.5 7.2
2016K4 7.3 7.1 7.6
2017K1 8 7.4 8.8
2017K2 7.2 5.4 9.4
2017K3 7.6 5.7 10.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 6 19.2 39.1 1.6 1.7 1.7 5.7
2008 10.5 6 21.2 41.7 2.1 1.6 2.1 2.3
2009 11.6 5.6 22.6 35.6 1.6 1.7 1.8 3.8
2010 9.9 5.4 21.7 38.1 3.4 1.5 3.3 2.4
2011 9.2 5.1 18.4 37 5.2 1.6 3.4 3.5
2012 10.5 6.3 19.2 36.3 4.7 1.4 3.2 3.3
2013 9.7 6.4 17.8 34.2 4.9 1.6 3.1 4.2
2014 14.1 6 17.3 36.4 5.7 1.8 3.4 2.4
2015 14.3 4.8 18.6 31.1 5.7 1.9 2.6 2.2
2016 9.4 5.9 19.2 33.7 6.5 1.8 4.4 2.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.