3595_2023
3595_2023
kommunefakta
2017-11-20T08:36:00.000Z
no
Gamvik kommune

Kommunefakta

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

1 140 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 28 21
5-9 år 23 21
10-14 år 26 12
15-19 år 26 32
20-24 år 38 17
25-29 år 62 37
30-34 år 47 34
35-39 år 33 23
40-44 år 54 34
45-49 år 53 48
50-54 år 53 31
55-59 år 39 37
60-64 år 43 33
65-69 år 41 40
70-74 år 32 32
75-79 år 25 24
80-84 år 12 10
85-89 år 4 3
90-94 år 2 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 76 28 3 0 0 7 0 3 0
2017 3 77 36 3 0 0 6 0 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  9 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  13 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -12 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Gamvik
Selveier 76.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 23.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Gamvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 129
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 128
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 26
Helse- og sosialtjenester 108
Personlig tjenesteyting 13

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 353000 503000 289000
2006 173000 358000 523000 304000
2007 185000 393000 580000 287000
2008 206000 410000 628000 332000
2009 211000 416000 653000 338000
2010 215000 447000 671000 349000
2011 227000 488000 716000 382000
2012 229000 521000 709000 370000
2013 240000 518000 678000 405000
2014 244000 507000 661000 389000
2015 248000 541000 696000 396000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Gamvik
Grunnskolenivå 418
Videregående skole-nivå 343
Universitets- og høgskolenivå kort 168
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 731 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Gamvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 41.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.8 7 6.5
2010K2 6 5.5 6.6
2010K3 5.9 5.2 6.7
2010K4 4.9 4.9 5
2011K1 5.8 6.1 5.6
2011K2 5 2.6 7.5
2011K3 4.5 2 7.2
2011K4 5.8 2.5 9.3
2012K1 6.7 4.8 8.9
2012K2 8 5.3 11.1
2012K3 10.3 8.6 12.3
2012K4 7.8 6.4 9.4
2013K1 7.7 7.3 8.1
2013K2 7.3 6.8 8
2013K3 6.1 4.2 8.3
2013K4 6.8 5.4 8.4
2014K1 6 5.2 7
2014K2 8.1 6.8 9.5
2014K3 9.8 8.1 11.8
2014K4 9.8 7.8 12.3
2015K1 9.2 7.6 11
2015K2 7.7 5.5 10.5
2015K3 6.3 4.4 8.7
2015K4 4.9 4.3 5.7
2016K1 6.1 4.6 8
2016K2 5.7 4.2 7.6
2016K3 6.7 5.2 8.6
2016K4 5.8 4.4 7.4
2017K1 4.9 4.2 5.7
2017K2 6 5 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14 5.2 18.1 29.6 2 1.9 6 3.8
2008 13.9 4.5 16.6 28.6 2.8 1.7 5.4 3.5
2009 11.7 3.7 18 29.9 2.7 1.9 4.9 3.6
2010 10.9 3.2 17.3 30.2 2.4 7.1 4.5 3.1
2011 12.5 3.1 16.5 35.3 2.3 2.2 4.7 3.5
2012 13.4 3.9 15.6 35.4 2.5 1.9 5.1 3.6
2013 12.7 4.1 14.8 36.6 2.3 1.8 5 4.1
2014 13.7 3.9 15.1 38.1 3.2 2.1 4.2 4
2015 12.6 4.1 15.1 35 2.9 3.7 4.3 3.4
2016 13.9 4 13.9 35.1 3.1 4.2 4.2 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  110 239 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.