3595_1241
3595_1241
kommunefakta
2018-02-20T00:33:00.000Z
no
Fusa kommune

Kommunefakta

Fusa - 1241 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 912 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 104 88
5-9 år 117 116
10-14 år 147 152
15-19 år 145 145
20-24 år 130 98
25-29 år 92 78
30-34 år 95 102
35-39 år 122 107
40-44 år 133 126
45-49 år 125 134
50-54 år 129 92
55-59 år 146 120
60-64 år 137 138
65-69 år 129 112
70-74 år 91 64
75-79 år 79 77
80-84 år 47 66
85-89 år 19 44
90-94 år 8 21
95-99 år 5 12
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 60 63 23 0 0 14 0 0 0
2017 9 59 70 24 0 0 15 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fusa
Selveier 86.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fusa
Jordbruk, skogbruk og fiske 153
Sekundærnæringer 687
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 405
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 80
Undervisning 172
Helse- og sosialtjenester 364
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 151000 356000 516000 282000
2006 162000 394000 550000 291000
2007 179000 436000 593000 318000
2008 190000 478000 643000 354000
2009 198000 479000 648000 367000
2010 221000 497000 655000 367000
2011 229000 533000 700000 372000
2012 237000 552000 720000 366000
2013 250000 582000 758000 378000
2014 262000 588000 805000 389000
2015 267000 615000 819000 409000
2016 272000 608000 833000 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fusa
Grunnskolenivå 817
Videregående skole-nivå 1446
Universitets- og høgskolenivå kort 601
Universitets- og høgskolenivå lang 137
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fusa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4 3.5 4.6
2010K3 4.5 4.5 4.5
2010K4 5.5 4.9 6.3
2011K1 6.2 5.2 7.7
2011K2 5.5 3.9 7.8
2011K3 5.7 3.7 8.5
2011K4 5.1 4 6.6
2012K1 6.2 4.6 8.3
2012K2 5 3.6 7
2012K3 5.2 4.9 5.7
2012K4 6 5.1 7.3
2013K1 5.8 4.7 7.2
2013K2 5 3.6 7.1
2013K3 6.1 4.8 8.2
2013K4 4.6 3.8 5.8
2014K1 5.4 4.7 6.5
2014K2 5.9 5 7.1
2014K3 6.3 5.2 8.1
2014K4 5.5 4.2 7.2
2015K1 5.7 4.2 7.7
2015K2 5.2 3.9 7
2015K3 5.8 4.4 7.7
2015K4 5.4 4.1 7
2016K1 4.8 3.4 6.5
2016K2 3.9 2.7 5.4
2016K3 4.4 3.1 6.2
2016K4 4.7 3.7 6.1
2017K1 4.7 3.1 6.7
2017K2 4.8 3.1 7
2017K3 5.1 3.8 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 10.1 24.2 35.8 2.2 0.8 2.8 3
2008 6.6 10.6 23.4 37.1 2 0.8 2.4 2.9
2009 6.4 10.1 21.9 37.4 2 1 2.3 2.2
2010 6.8 10.3 23.7 37.1 2.5 0.9 2.2 2.9
2011 7.2 9.7 23.4 38.4 1.2 0.9 2.7 2.7
2012 7.5 10.1 23.5 40.3 0.9 0.9 2 2.8
2013 7.5 9.7 22.5 39 0.9 1 2.7 2.9
2014 8.6 9.5 22.2 40.2 1 1.3 1.8 2.6
2015 7.8 9.2 22.3 37.1 1.7 1.1 2.4 2.1
2016 8.7 9.9 22 38.3 2.8 1.6 2 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.