3595_0919
3595_0919
kommunefakta
2017-09-25T04:28:00.000Z
no
Froland kommune

Kommunefakta

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

5 770 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 185 178
5-9 år 230 201
10-14 år 184 177
15-19 år 196 189
20-24 år 204 159
25-29 år 194 196
30-34 år 177 181
35-39 år 202 199
40-44 år 223 197
45-49 år 212 196
50-54 år 212 193
55-59 år 165 136
60-64 år 143 154
65-69 år 144 139
70-74 år 118 103
75-79 år 71 68
80-84 år 39 47
85-89 år 20 40
90-94 år 9 21
95-99 år 0 11
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 21 77 98
1998K4 0 26 26
1999K4 4 -15 -11
2000K4 21 30 51
2001K4 22 59 81
2002K4 8 79 87
2003K4 3 -9 -6
2004K4 16 -42 -26
2005K4 21 70 92
2006K4 0 -3 -5
2007K4 23 71 94
2008K4 23 21 43
2009K4 32 75 106
2010K4 50 72 125
2011K4 35 96 130
2012K4 25 143 168
2013K4 41 20 61
2014K4 25 21 46
2015K4 35 51 86
2016K4 31 60 95

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Froland
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Froland
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 628
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 923
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 141
Undervisning 194
Helse- og sosialtjenester 587
Personlig tjenesteyting 103

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 362000 471000 265000
2006 174000 383000 495000 284000
2007 192000 424000 525000 296000
2008 209000 459000 576000 337000
2009 210000 473000 589000 325000
2010 213000 488000 599000 320000
2011 227000 511000 611000 337000
2012 237000 532000 640000 352000
2013 250000 544000 662000 346000
2014 260000 555000 693000 357000
2015 264000 564000 709000 376000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Froland
Grunnskolenivå 1378
Videregående skole-nivå 2050
Universitets- og høgskolenivå kort 739
Universitets- og høgskolenivå lang 146
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 071 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Froland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 36.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  175 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 9 26.6 24.2 3.8 2.8 4 3.7
2008 9 10.5 24.7 23.7 4.1 2.5 4 3.3
2009 9.4 11.5 24.3 22.8 4.5 2.2 4.3 3.2
2010 9.4 12.2 24.5 23 4 2.6 6.1 4.1
2011 8.6 11.8 22.5 22.8 3.3 3 5.6 5.8
2012 8.2 11.9 21.4 24 4.1 2.6 6 7.8
2013 8.5 12.7 20.7 24.5 4.2 2.9 5.9 6.9
2014 8 13.8 20.3 23.6 4.8 3.1 6.5 6.3
2015 6.8 13 21.6 23.4 5.3 2.9 6.4 6
2016 7.1 13.5 20.7 25 5.3 2.7 6.4 6.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  79 759 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.