3595_0106
3595_0106
kommunefakta
2018-02-18T02:00:00.000Z
no
Fredrikstad kommune

Kommunefakta

Fredrikstad - 0106 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 80 867 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2123 2002
5-9 år 2419 2267
10-14 år 2540 2309
15-19 år 2616 2452
20-24 år 2694 2480
25-29 år 2512 2407
30-34 år 2327 2272
35-39 år 2362 2361
40-44 år 2714 2761
45-49 år 3083 3118
50-54 år 2951 2844
55-59 år 2627 2566
60-64 år 2412 2478
65-69 år 2187 2282
70-74 år 1841 2036
75-79 år 1149 1370
80-84 år 739 1069
85-89 år 398 734
90-94 år 142 354
95-99 år 22 90
100 år eller eldre 0 11

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 684 360 1314 264 81 1095 212 2044 165 224
2017 714 366 1386 268 128 1225 226 2138 166 228

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 9.9
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 240
Sekundærnæringer 7561
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 13119
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2092
Undervisning 2802
Helse- og sosialtjenester 9107
Personlig tjenesteyting 1388

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 361000 495000 271000
2006 175000 380000 518000 282000
2007 190000 413000 558000 301000
2008 205000 444000 598000 318000
2009 209000 449000 607000 323000
2010 216000 464000 622000 332000
2011 226000 491000 651000 343000
2012 235000 517000 676000 354000
2013 244000 534000 699000 365000
2014 254000 555000 722000 371000
2015 260000 568000 739000 380000
2016 264000 576000 754000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Grunnskolenivå 19811
Videregående skole-nivå 25160
Universitets- og høgskolenivå kort 14391
Universitets- og høgskolenivå lang 3967
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 508

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.5 7.8
2010K3 7.4 6.4 8.6
2010K4 7.2 6.1 8.5
2011K1 7.4 6.1 8.9
2011K2 6.7 5.5 8.2
2011K3 7 6 8.2
2011K4 6.3 5.1 7.9
2012K1 6.5 5.1 8.3
2012K2 6.1 4.7 7.8
2012K3 6.6 5.5 8
2012K4 6.6 5.3 8.2
2013K1 7 5.7 8.7
2013K2 6.2 4.9 7.8
2013K3 6.8 5.3 8.6
2013K4 6.7 5.4 8.4
2014K1 6.8 5.5 8.5
2014K2 6.4 5.1 7.9
2014K3 6.7 5.5 8.3
2014K4 6.6 5.2 8.4
2015K1 6.9 5.4 8.6
2015K2 6.3 4.9 8
2015K3 6.6 5.5 8
2015K4 6.5 5.1 8.1
2016K1 6.5 5 8.1
2016K2 5.9 4.6 7.4
2016K3 6.3 5.3 7.4
2016K4 6.1 4.9 7.6
2017K1 6.1 4.7 7.8
2017K2 5.8 4.6 7.3
2017K3 6.2 5.1 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 9 20.7 30 5.7 2.7 8.9 3.8
2008 6 10 20.5 31.3 5.7 2.7 7.1 3.7
2009 5.7 10.4 20.2 31 5.7 2.6 6.7 3.6
2010 5.8 10.4 20.4 31.6 5.9 2.8 6.7 3.8
2011 5.8 10.4 19.8 31.7 5.4 2.9 7 3.9
2012 5.7 10.5 19.7 34.5 5.2 3.1 6.9 3.7
2013 5.4 10.2 19 34.3 5.4 3 6.5 3.7
2014 5.7 10.7 19.2 35.1 5.2 3.1 6.1 3.7
2015 5.7 10.4 19.1 32.6 5.1 3.2 6.8 3.7
2016 5.6 10.4 18.9 32.8 5.7 3.6 6.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.