3595_0106
3595_0106
kommunefakta
2017-06-25T02:16:00.000Z
no
Fredrikstad kommune

Kommunefakta

Fredrikstad - 0106 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

80 207 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 2123 2002
5-9 år 2419 2267
10-14 år 2540 2309
15-19 år 2616 2452
20-24 år 2694 2480
25-29 år 2512 2407
30-34 år 2327 2272
35-39 år 2362 2361
40-44 år 2714 2761
45-49 år 3083 3118
50-54 år 2951 2844
55-59 år 2627 2566
60-64 år 2412 2478
65-69 år 2187 2282
70-74 år 1841 2036
75-79 år 1149 1370
80-84 år 739 1069
85-89 år 398 734
90-94 år 142 354
95-99 år 22 90
100 år eller eldre 0 11

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -30 684 654
1998K4 16 661 677
1999K4 29 315 344
2000K4 21 370 391
2001K4 2 346 348
2002K4 -36 794 758
2003K4 -14 577 563
2004K4 71 479 550
2005K4 44 339 373
2006K4 90 414 506
2007K4 32 653 679
2008K4 -7 775 784
2009K4 134 734 878
2010K4 69 879 941
2011K4 63 956 1004
2012K4 42 1186 1224
2013K4 43 752 784
2014K4 48 511 568
2015K4 23 788 808
2016K4 46 1099 1154

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  2 102 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,7 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fredrikstad
Grunnskolenivå 19811
Videregående skole-nivå 25160
Universitets- og høgskolenivå kort 14391
Universitets- og høgskolenivå lang 3967
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 508

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fredrikstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 240
Sekundærnæringer 7561
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 13119
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2092
Undervisning 2802
Helse- og sosialtjenester 9107
Personlig tjenesteyting 1388

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 361000 495000 271000
2006 175000 380000 518000 282000
2007 190000 413000 558000 301000
2008 205000 444000 598000 318000
2009 209000 449000 607000 323000
2010 216000 464000 622000 332000
2011 226000 491000 651000 343000
2012 235000 517000 676000 354000
2013 244000 534000 699000 365000
2014 254000 555000 722000 371000
2015 260000 568000 739000 380000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 9 20.7 30 5.7 2.7 8.9 3.8
2008 6 10 20.5 31.3 5.7 2.7 7.1 3.7
2009 5.7 10.4 20.2 31 5.7 2.6 6.7 3.6
2010 5.8 10.4 20.4 31.6 5.9 2.8 6.7 3.8
2011 5.8 10.4 19.8 31.7 5.4 2.9 7 3.9
2012 5.7 10.5 19.7 34.5 5.2 3.1 6.9 3.7
2013 5.4 10.2 19 34.3 5.4 3 6.5 3.7
2014 5.7 10.7 19.2 35.1 5.2 3.1 6.1 3.7
2015 5.7 10.4 19.1 32.6 5.1 3.2 6.8 3.7
2016 5.6 10.4 18.9 32.8 5.7 3.6 6.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  68 544 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.